Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
visselpipa

Ny visselblåsarlag

Riksdagen har beslutat om en lag om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om vissa missförhållanden. Den nya lagen träder ikraft den 17 december 2021.

Genom lagen genomförs det så kallade visselblåsardirektivet.

Den nya lagen ersätter den tidigare visselblåsarlagen och innebär i korthet följande:

 • Skydd mot repressalier och hindrande åtgärder vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av överträdelser av unionsrätten och vid rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (så kallad visselblåsning)

 • Den som hanterar en visselblåsning hos ett företag har lagstadgad tystnadsplikt och får inte obehörigen röja visselblåsarens identitet

 • En betydligt vidare personkrets än tidigare omfattas av skyddet för visselblåsare

 • Externa rapporteringskanaler inrättas hos ett 20-tal svenska myndigheter, för att hantera visselblåsningar som har med EU-rätten att göra

 • Verksamhetsutövare som har 50–249 anställda är skyldiga att senast den 17 december 2023 inrätta interna rapporteringskanaler

 • Verksamhetsutövare med fler än 249 anställda är skyldiga att senast den 17 juli 2022 inrätta interna rapporteringskanaler

 • Verksamhetsutövare som har rapporteringskanaler åläggs att lämna tydlig och lättillgänglig information bland annat om hur rapportering via kanalerna ska gå till

 • För verksamhetsutövare med färre anställda än 50 och som alltså inte är skyldiga
  att inrätta några interna rapporteringskanaler, gäller lagens skydd vid rapportering på annat sätt till exempel till närmaste chef. Samma skydd gäller för rapporterande personer i de verksamheter som ännu inte är skyldiga att ha interna rapporteringskanaler på plats

 • Verksamhetsutövare med 50–249 anställda tillåts ha delar av sina interna rapporteringskanaler (mottagande av rapporter och utredning av de förhållanden som rapporterats) gemensamt

 • Det är tillåtet att anlita en utomstående part för att, helt eller delvis, hantera rapporteringskanalen. Det är emellertid fortfarande verksamhetsutövaren som ansvarar för att förfarandet sker i enlighet med lagens krav

 • Krav på hur rapporteringskanalerna ska vara utformade, det vill säga hur rapportering ska kunna ske och hur rapporter ska hanteras, införs

 • Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att verksamhetsutövare uppfyller sina skyldigheter enligt lagen

IKEM arbetar just nu med att ta fram ett nytt avsnitt i Arbetsgivarguiden om visselblåsning. Vi kommer även hålla ett webbinarium i ämnet så håll utkik på ikem.se och fliken "Utbildning & aktiviteter"

 

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in