Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ökat fokus på användning och prioritering av statlig forskningsutrustning

Hur ska avancerad utrustning för forskning som staten köper in organiseras, styras och finansieras? I förra veckan presenterades utredningen ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”. IKEM är positiva till en hel del av förslagen i utredningen, men är även fortsatt oroliga att mindre bolags behov glöms bort. Den statliga utrustningen är viktig för akademisk forskning, men för om Sverige ska fortsätta inta en ledande position som forskningsnation är det även viktigt att industrin får möjlighet att nyttja den

Mycket skattemedel satsas på forskning och styrningen av satsningarna är komplex. Pengarna sprids på ett 50-tal myndigheter där högskolor och universitet utgör cirka 35 stycken. Övriga myndigheter är finansiärer, kvalitetsgranskare, forskningsinstitut et cetera. Mycket fokus när det gäller forskningsutrustning har handlat om inköp av avancerad utrustning som är så dyr att enskilda myndigheter har svårt att finansiera den via sin egen budget. Därför har staten under ett drygt år utrett detta.

Resultatet presenterades förra veckan och IKEM är positiva till flera delar av utredningen.

Flera av förslagen kan bidra till bättre förutsättningar för IKEM:s medlemsföretag att få tillgång till relevant utrustning:

  • Utredningen trycker tydligt på att nyttan av utrustning bygger på användning av den till god forskning.
  • Myndigheten Vinnova ska få ett samlat ansvar för att synliggöra utrustning som finns tillgänglig i landet. Det ska framgå priser, avtal och möjligheter att använda utrustningen. Vinnova ska också få ett utökat mandat att främja industriell användning av forskningsutrustning.
  • Ett antal myndigheter och organ ska få en näringslivsrepresentant i styrelser och liknande.
  • Användning och behov hos industri och övrigt samhälle ska få en större tyngd vid investeringar.
  • Övergripande föreslås också att de politiska partierna i riksdagen ska få delta i beredningen av forskningspropositionen.

‒ Detta är bra och går i linje med vad IKEM framfört till utredningen, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

Utredningen siktar främst in sig på dyr avancerad forskningsinfrastruktur som kräver särskild finansiering. Det finns dock mycket annan utrustning i landet som staten finansierar och som borde kunna användas mer av industrin. En förutsättning är att villkor för bokning och priser är tydligare och avtal blir lättare att teckna. Något som IKEM tycker att staten borde kräva av bland annat högskolor och universitet.  Nu stannar utredningen vid att det ska vara på frivillig bas.

‒ Vi vet från kontakter med forskningsintensiva startups att de efterfrågar att få tillgång även till sådant som är standardutrustning och lab, det minskar deras kapitalbehov och ökar utvecklingstakten. Saker vi köper med skattemedel ska användas så mycket det går och att näringslivet vill hyra in sig på utrustning borde vara ett välkommet bidrag till högskolornas finanser, säger Nils Hannerz, IKEM.

Sedan kan IKEM konstatera att utredningen föreslår två nya myndigheter, dels en för dyr forskningsinfrastruktur, dels en för digital forskningsinfrastruktur. Det anser IKEM är fel väg att gå eftersom fler myndigheter riskerar att göra hela området än mer svårstyrt.

‒ Ju fler myndigheter, desto mer personalkrafter går åt till samverkansgrupper och diskussioner, det har vi tillräckligt av idag, säger Nils Hannerz Området är redan nu svårt att överblicka till följd av att det är så många myndigheter. Behövs exempelvis hela sex olika myndigheter för forskningsfinansiering?

Utredningen försöker skilja på forskningsutrustning och utrustning för innovation, test och demonstration ”innovationsinfrastruktur”. Utredningen konstaterar att det är svårt att dra gränsen mellan dessa.

‒ Det beror förmodligen på att avgränsningen är svår att göra. Det är begripligt att staten vill ha en avgränsning, men det gör det inte enklare för ett industriföretag att förstå vart man ska vända sig när gränsdragningen är svår, avslutar Nils Hannerz.

Utredningen kan du läsa här:
Regeringen SOU 2021:165


Här är en sammanfattande presentation

Matilda Ernkrans tar emot utredning om forskningsinfrastruktur

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in