Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv.

Utredningen ska också ta fram de förslag som behövs för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar, de så kallade minimikraven för förpackningar, retursystemet för plastflaskor och metallburkar, läkemedel, bilar, däck och eventuellt batterier.

Positivt att producentansvaret ses över

I en skriftlig kommentar på sin hemsida säger Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att de är positiva till att producentansvaret ses över. Man har vid flera tillfällen påpekat brister i förordningen och orimligheten i de krav som ställs och att de därför se mycket positivt på att Miljödepartementet väljer att ta ett rejält omtag och ser över bestämmelserna från grunden. Vidare skriver de att utredningen beräknas vara klar under hösten 2021 och de kommer att bistå Miljödepartementet på alla sätt de kan. Målet är att skapa ett långsiktigt, effektivt och hållbart insamlingssystem som bidrar till ökade återvinningsgrader och cirkularitet.

- Vi på IKEM kommer att följa arbetet och engagera oss och våra medlemsföretag i frågan föra att kunna komma med värdefulla inspel till utredning, säger Henrik Oxfall som ansvarar för IKEM:s nätverk för plastförpackningsföretagen.

Bakgrund till utredningen

I december 2015 presenterade EU-kommission ett paket för att bidra till en cirkulär ekonomi. I paketet ingick förslag om att revidera sex direktiv på avfallsområdet. Den 22 maj 2018 antogs de färdigförhandlade direktiven som trädde i kraft den 4 juli 2020. Stora delar av ändringsdirektiven har införts i svensk rätt (bland annat lagen (2020:601) om ändring i miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). Vissa bestämmelser i direktiven ska vara genomförda senare.

I det reviderade avfallsdirektivet har det bland annat införts bindande minimikrav för system för utökat producentansvar. Enligt uppdraget till utredningen behöver producentansvaren ses över så att de uppfyller minimikraven. I anslutning till det bör även uppmärksammas om producentansvaren bör justeras på annat sätt.


Att uppnå de av EU uppställda materialåtervinningsmålen kommer i många fall att vara en utmaning för Sverige och övriga medlemsstater, särskilt för plastförpackningar. Den del av producentansvaret som utredningen bör fokusera på är insamlingen och eventuella andra åtgärder som behövs för att nå materialåtervinningsmålen. Nuvarande tillståndskrav i förpackningsförordningen har, som framgår av Naturvårdsverkets hemställan, visat sig inte fungera varför bestämmelserna bör ses över i grunden.

Kommentaren från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 

Regeringens pressmeddelande 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in