Skriv ut

Stora miljövinster möjliga med kemisk återvinning

En ny studie om kemisk återvinning av plast, gjord av SMED på uppdrag av Naturvårdsverket, visar på att det finns många fördelar med kemisk återvinning av plast. Bland annat så kan man höja kvaliteten på det återvunna materialet och säkerställa att plastråvaran får möjlighet att cirkuleras ytterligare gånger samtidigt som det även skapar förutsättningar att återvinna mer komplexa flöden som idag inte är möjliga att återvinna.

Naturvårdsverkets skriver i sitt pressmeddelande att kemisk återvinning av plast visar på stora begränsningar. Detta är dock en olycklig formulering. Det man syftar på är egentligen att kemisk återvinning inte är någon universallösning för plaståtervinning, men även att det finns vissa begräsningar i vad de olika teknikerna kan hantera för ingångsmaterial. Det skapar en viss oro att ”onödigt” fina material går till kemisk återvinning.  Men att kemisk återvinning skulle ha stora begränsningar är inget som finns att läsa om i rapporten.

Däremot har man i studien på ett bra sätt fångat upp och formulerat de, i många fall, politiska hinder som finns kopplat till kemisk återvinning. Flera av dessa är sådan som vi på IKEM lyft fram tidigare i vårt arbete.

Bland annat finns följande viktiga hinder identifierade:

  • Det behöver finnas en långsiktighet kring de policys och regler som gäller kring kemisk återvinning.
  • Det är viktigt att kemisk återvinning räknas som materialåtervinning och att det inkluderas i de mål som sätts för återvinning.
  • Tillståndsprocesserna tar i dagsläget för lång tid
  • Det finn säkra och relevanta plastavfallsströmar för anläggningarna, både från nationella och internationella källor.
  • Ett system för massbalans eller liknande behöver komma på plats.

I studien har man även gjort en livscykelanalys för de kemiska återvinningsteknikerna pyrolys och förgasning och jämfört deras miljöpåverkan, i form av koldioxidekvivalenter, med mekanisk återvinning och energiåtervinning. Det framgår att utsläppen, i form av koldioxidekvivalenter från mekanisk återvinning är mycket små. Utsläpp från pyrolys och förgasning är ungefär lika i denna beräkning, och ungefär en femtedel av utsläppen från avfallsförbränning. Det blir här tydligt att stora miljövinster kan göras med kemisk återvinning och särskilt när synergieffekter kan fås tillsammans med mekanisk återvinning. Stora utsläpp av koldioxid kan undvikas genom att fortsatt utveckling och utbyggnad av kemisk återvinning.

Mekanisk återvinning av plast, som är den bästa och effektivaste metoden för återvinning, är klart att föredra i de fall det är möjligt. Mekanisk återvinning ställer dock högra krav på ingående materials renhet och kvalitet. Material som inte lämpar sig för mekanisk återvinning kan då med fördel återvinnas genom någon av de olika kemiska återvinningsmetoderna.  Dessa metoder är dock inte lika effektiva och utbytet i processerna är lägre. Å andra sidan får man ett återvunnet material med högre kvalitet.

Författarna gör en grov men ändå tydlig generalisering och skriver:

”Mekanisk återvinning kan på ett effektivt sätt återvinna plastflöden av hög kvalitet till

plastmaterial av något eller betydligt lägre kvalitet. Kemisk återvinning kan på ett mindre effektivt sätt återvinna plastflöden av lägre kvalitet till plastmaterial av högre kvalitet. De har på så sätt en bra potential att komplettera varandra”

Detta är en studie som är väl värd att läsa och den kommer även vara ett värdefullt bidrag till den statliga utredning som Naturvårdsverket genomför på området. Bra jobbat säger vi till rapportförfattarna och särskilt till vår egen styrelseledamot Lars Josefsson som har haft en expertroll i arbetet. 

Har kan du ladda ner rapporten

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in