Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU) förstärks ytterligare från och med den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 förstärks nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, det så kallade FoU-avdraget. Ändringar görs främst i arbetstidsvillkoret och i taket (högsta sammanlagda avdrag).

Arbetstidsvillkoret, det vill säga kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige för att avdrag ska få göras, ska vara minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Anledningen till sänkningen är att det är vanligt förekommande att personal inom kunskapsintensiva företag som bara arbetar med FoU-projekt under del av sin arbetstid. För att förbättra möjligheterna för företag att arbeta med FoU så förstärks nu arbetsgivaravgifterna med ytterligare nedsättning för detta område. Förändringen av arbetsvillkoret gynnar främst mindre företag.

Vidare höjs det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Större företag med separata forskningsavdelningar med anställda som nästan uteslutande arbetar med FoU gynnas av att taket höjs.

Detta medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån. (Den allmänna löneavgiften är en del av socialavgiften och debiteras på samma underlag som arbetsgivaravgiften.)

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021.

Nuvarande regler om FoU-avdraget från 1 april 2020

Den 1 januari 2014 infördes ett skatteincitament för forskning och utveckling.

Reglerna, som finns i socialavgiftslagen, innebär att vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för dessa personer.

Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige får från och med den 1 april 2020 inte överstiga 450 000 kronor per månad. Dessförinnan uppgick beloppsgränsen till 230 000 kronor per månad.

Vid bedömningen av avdragsrätten ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig.

En förutsättning för avdraget är att personerna har arbetat med forskning eller utveckling i en viss utsträckning, som huvudregel under minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid under kalendermånaden.

På sådan ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling som berättigar till avdrag från arbetsgivaravgifterna och som utges efter den 31 mars 2020 ska även den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter (kan dock som lägst anses vara 0 procent).

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in