Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kallelse och dagordning: Till medlemsföretagen inom Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Välkommen till Innovations- och kemiindustrierna i Sveriges ordinarie årsmöteden 12 maj 2022 kl 15:15. Vi kallar representanter för IKEM:s medlemsföretag till årsmöte 2022. Kallelse med dagordning finns här.

Årsmötesärenden

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Fastställande av röstlängden
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Framläggande av årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande ­direktören
 8. Bestämmande av avgifter till föreningen och / eller servicebolaget enligt §1
 9. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen samt val av dessa ledamöter 
 10. Val av styrelsens ordförande   
 11. Val av revisorer jämte suppleanter 
 12. Val av ombud att företräda föreningen vid årsstämma i ser­vicebolag enl §1
 13. Val av ledamot eller suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
 14. Val av ombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma
 15. Val av representant i SME-kommittén inom Föreningen Svenskt Näringsliv
 16.  Fastställande av ersättningar
 17. Val av valberedning
 18. Ärende som av styrelsen, Svenskt Näringsliv eller medlem på behörigt sätt har hänskjutits till mötet

  Styrelsen har på styrelsemöte den 17 mars 2022 beslutat att till årsmötet föreslå beslut om ändrade stadgar att träda i kraft den 1 januari 2023 i enlighet med bilaga
  Förslag till beslut om ändrade stadgar

 

Jonas Hagelqvist

Förbundsdirektör

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in