Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kallelse och dagordning: Till medlemsföretagen inom Innovations - och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Välkommen till Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sveriges ordinarie årsmöte den oktober  2022 kl 13:00. Vi kallar representanter för IKEM:s medlemsföretag till årsmöte 2022. Kallelse med dagordning  finns här.

Årsmötesärenden

 1. Val av ordförande vid mötet

 2. Fastställande av röstlängden

 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 5. Beslut om ändrade stadgar
  Årsmötet av den 12 maj 2022 fattade ett första beslut om ändrade stadgar. Styrelsen har på styrelsemöte den 17 mars 2022 beslutat att till extra möte föreslå ett andra beslut om ändrade stadgar i enlighet med bilagan Förslaget på nya stadgar

 6. Beslut om ändrad avgiftsmodell och bestämmande av avgifter till föreningen och/eller servicebolaget enligt § 1
  I anledning av konsolideringen av IKEM:s två föreningar förslås att fatta beslut om ändrad avgiftsmodell i enlighet med bilagan Avgiftsmodell för IKEM:s nya gemensamma förening 

 7. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen samt val av dessa ledamöter att gälla från och med den 1 januari 2023

Jonas Hagelqvist

Förbundsdirektör

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in