Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Anders Fröberg, IKEM:s styrelseordförande.

Två föreningar blir en

Inför IKEM:s årsmöten 2022 har ett förslag till ändring av stadgarna för föreningarna presenterats. Förslaget innebär att en sammanslagning genomförs av IKEM:s båda föreningar så att den strukturella uppdelningen i en arbetsgivarförening och en branschförening avskaffas. Förslaget innebär alltså att alla medlemsföretag kommer att vara medlemmar i en och samma förening. Här skriver Anders Fröberg, ordförande i styrelsen och vd för medlemsföretaget Borealis, om förändringen.

IKEM:s medlemsföretag står inför flera stora utmaningar och förändringar de kommande åren. Med det följer en förväntan på IKEM som medlemsorganisation att driva företagens frågor. Sverige som land står också inför stora utmaningar, allt från att säkerställa tillgången till el till en utdragen och rättsosäker miljötillståndsprocess och brist på kompentent personal. Det pågår också en mycket snabb global strukturomvandling som bland annat drivs av fortsatt digitalisering och krav på att industrin ska bli koldioxidneutral. 

Redan när IKEM bildades 2013 var medlemsföretagens intention att de två föreningarna skulle konsolideras till en förening. IKEM har arbetat utifrån principen om en förening, men underliggande har de två föreningarna funnits kvar. Det har fungerat men blir mer och mer problematiskt kring fördelning av resurser och vilken service man ger till medlemmarna. Förslaget är nu att skapa en ny bransch- och arbetsgivarförening för alla de frågor som IKEM arbetar med – både branschfrågor och arbetsgivarfrågor. 

När IKEM:s styrelse under förra året antog organisationens nya strategi, var önskemålet tydligt från medlemsföretagen att fullt ut skapa en organisation som på ett starkt och effektivt sätt driver medlemmarnas frågor mot politiken, myndigheter, fackliga motparter och andra intressenter. Genom att konsolidera föreningarna skapas en långsiktigt hållbar och stark organisation som kan företräda och stötta alla medlemsföretag fullt ut i hela bredden av påverkans- och arbetsgivarfrågor. 

Den 12 maj 2022 genomfördes IKEM:s ordinarie årsmöte. Där togs bland annat förslag till ändringar av föreningarnas stadgar för att möjliggöra konsolideringen av föreningarna. Den här typen av förändringar kräver beslut på två årsmöten, och ett extra möte är därför planerat till den 6 oktober 2022.

Förändringen innebär också att en ny avgiftsmodell tas fram. En effekt av det är att de företag som idag är medlem i enbart en av de två föreningarna kommer att få en högre avgift. Exakt hur mycket det kommer att påverka ditt företag presenteras i samband med att förslaget skickas ut inför det extra mötet den 6 oktober. 

Om ditt företag idag endast är arbetsgivarmedlem, kommer du nu också att bli medlem i den mest centrala branschorganisationen för ditt företag. Vi ingår i Svenskt Näringsliv där vi deltar i de mest betydelsefulla industrisamarbetena när det gäller viktiga frågor för företagen. Vi arbetar för förenklade miljötillståndsprocesser, med att säkerställa tillgången till el till konkurrenskraftiga priser, att företagen har tillgång till rätt kompetens och med att bevaka ny europeisk lagstiftning. Hos oss kommer du få möjlighet att delta i nätverk, arbetsgrupper och påverkansarbete för att driva övergripande industrifrågor och mer specifika frågor för de branscher som vi inom IKEM företräder.

Om ditt företag idag endast är medlem i branschföreningen kommer du att få tillgång till IKEM:s rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor, till exempel rådgivning, nätverk, webbplats och nyhetsbrev. Har ditt företag ett kollektivavtal med en annan arbetsgivarförening, kommer du även fortsättningsvis få stöd och hjälp när det gäller de frågorna hos den organisationen.

Syftet med konsolideringen är att framtidssäkra medlemsorganisationen för företagens bästa genom att bli en starkare och tyngre företrädare för våra branscher där fler medlemsföretag deltar i påverkansarbetet. Förändringen innebär att alla medlemsföretag kommer kunna ta del av IKEM:s erbjudande och arbete och också själva vara aktiva i verksamheten, exempelvis via nätverk, arbetsgrupper och kommittéer.

Anders Fröberg, ordförande IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in