Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Alternativa råvaror

99,4 procent  av all plast vi använder idag är fossilbaserad, det vill säga att den är baserad på produkter som är utvunna från olja. Totalt står plastproduktionen för cirka 4-6 procent av oljeanvändningen i världen. Med en ökande produktion av plastprodukter och en minskad användning av olja för transporter och uppvärmning spås den procentuella användningen av plast snabbt gå uppåt.

Plaster baserade på fossila råvaror anses inte vara förnyelsebara, för att vara förnyelsebar bör råvaran produceras i snabbare takt än den förbrukas (till exempel träd). För att minska vårt fossilberoende har plaster producerad av mer hållbara råvaror nu börjat få mer och mer fokus.

Vad är hållbara råvaror?

När man pratar om hållbara råvaror för plaster används ofta ordet bioplaster, men vad betyder egentligen bioplast, vad är det som är bio i ordet bioplast?

Det kan betyda att en plast är biologisk nedbrytbar, att den är producerad av biobaserad råvara eller att den biokompatibel med den mänskliga kroppen. För att undvika förvirring och missförstånd är det därför bäst att inte använda ordet bioplast överhuvudtaget utan istället vara mer specifik om vad som är bio i materialet, det ger en tydligare bild över vad som är hållbart med just de materialet.

Ett biobaserat material är helt eller delvis baserat på biomassa, hur stor del av materialet som måste var baserade på biomassa för att få kallas biobaserade finns inga egentliga krav kring, det finns däremot märkningar som brukar börja vid omkring 20 procent biomassa. Biomassa kan komma från flera olika källor men i dagsläget kommer det främst från sockerrör, majs, potatis och vete. Det finns också biobaserade plaster baserade på biomassa från träd.

Ett bionedbrytbart material är ett material som kan brytas ner genom biologiska processer av mikroorganismer som bakterier, svampar eller alger, eller enzymer. Hur fort den här nedbrytningen sker beror främst på material och i vilken miljö testerna utförs, det är till exempel stor skillnad på hastigheten av biologisk nedbrytning i en industriell kompost jämför med en hemma kompost eller i havet.

För att förenkla terminologin kan plaster delas upp i fyra olika kategorier (Figur 1):

  1. Fossilbaserade plaster som inte ÄR bionedbrytbara (traditionella plaster)
  2. Fossilbaserade plaster som ÄR bionedbrytbara
  3. Biobaserade plaster som INTE är bionedbrytbara (drop-in)
  4. Biobaserade plaster som ÄR bionedbrytbara

Utöver dessa kategorier finns det också bio-kompositer, vilket oftast är material som antingen är förstärkt med biobaserat fyllmedel eller som består av en biobaserad matris.

Det finns fördelar med att använda biobaserade och i vissa fall bionedbrytbara plaster jämfört med fossilbaserade. Det kan till exempel handla om att minska användningen av fossila råvaror eller ha en snabb biologisk nedbrytning av materialet. Men det är viktigt att komma ihåg att fördelarna beror på var och hur plasten används.

Kan man till exempel byta ut en fossilbaserad PE i en bärkasse till en biobaserad-PE. Då minskas användningen av oljebaserad plast och därmed kan koldioxidavtrycket minskas. Byter man däremot utan en kasse från fossilbaserad PE till någon annan fossilbaserad plast som är bionedbrytbar blir vinsten mindre eller helt upphör då en sådan påse inte är återvinningsbar och bionedbrytbarheten har liten betydelse i en sådan applikation. Har man däremot en produkt som med säkerhet kommer att hamna ute i naturen eller som är tänkt att komposteras kan det ses som en miljömässig vinst att använda en bionedbrytbar plast. Här gäller det dock att vara försiktig så det inte riskerar att leda till nedskräpning bara för att plasten bryts ner i naturen.         

Tillgång på biobaserade plaster

2018 producerade 2,6 miljoner ton biobaserade och bionedbrytbara plaster, vilket är mindre än 1 procent av den totala produktionen av plast i världen. Den största produktionen av biobaserade plaster idag är bio-PET och bio-PE. Den Bio-PET som produceras idag består till cirka 30 procent av biobaserat innehåll, resten är fossilbaserat. Den biobaserade PE:n består däremot av upp till 100 procent av biobaserat innehåll. Idag finns det egentligen bara en producent av biobaserad PE och det är det Brasilianska petroleum företaget Braskem som tillverkar PE med sockerrör som råvara, vilket betyder att tillgång är relativt låg. Den här typen kallas drop-in plaster och är enkla att implementera i de befintliga systemen då det inte är någon skillnad på egenskaperna, en biobaserad PE eller PET kan användas och återvinnas på samma sätt som de fossilbaserade varianterna.

Den näst största produktionen av biobaserad plast är stärkelsebaserade blandningar, vilka kan bestå av mellan 25-100 procent biobaserad innehåll. Det här materialen används främst i förpackningar och har begränsade användningsområden på grund av sin mekaniska styrka och känslighet för vatten.

De så kallade nya biobaserade plasterna, till exempel PLA, PHA, PEF produceras idag i små mängder eftersom den storskaliga produktionen tar tid att utveckla. Vissa prognoser tror på en ökning till cirka 4,3 miljoner ton av den total produktionen av biobaserad och bionedbrytbar plast till 2023. I dagsläget återvinns inte dessa nya biobaserade plaster material mekanisk eller kemiskt eftersom de inte finns en tillräckligt stor mängd för att få lönsamhet i det. Eftersom de här biobaserade plasterna är relativt nya på marknaden så finns det också en osäkerhet kring hur de klarar av att materialåtervinnas. Biobaserad PE kan däremot återvinnas i samma process som den fossilbaserade polyetenen.

Framtidens hållbara råvaror 

Biobaserade plaster kommer att spela en stor roll när det gäller att minska användningen av fossilbaserad plast, men biobaserade plaster i sig kommer inte kunna lösa våra problem med resursslöseriet av plastmaterial idag.

Produktionen av biobaserade plaster måste börja öka snabbt om vi ska kunna nå EU:s mål med fossilfritt plast 2030. För att biobaserade plaster ska vara till nytta i en framtida cirkulär ekonomi måste det också finnas ett återvinningssystem för den här typen av plaster. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in