Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Mekanisk återvinning av plast

Mekanisk återvinning är idag den effektivaste och mest använda metoden för att återvinna plast, det är även en relativt billig metod både ekonomiskt och energimässigt.

Utmaningarna med mekanisk återvinning är att samla in allt material och sortera det på ett effektivt sätt för att få fram så rena och homogena fraktioner som möjligt. Fler fraktioner och fraktioner med högre kvalitet behövs för att efterfrågan på den återvunna plasten ska öka.

Men det är inte bara fraktionerna som måste bli bättre, användandet av återvunnen plast måste också öka. Det finns många fall där mekaniska återvunnen plast skulle kunna användas men där materialspecifikationer ibland är alltför strikta och i andra fall sätter branschstandarder eller andra regleringar käppar i hjulet.

Varför mekanisk återvinning?

Plast har flera egenskaper som gör den attraktiv i många sammanhang, den kanske viktigaste egenskapen är att termoplasterna går att smälta och forma om. Den här egenskapen gör plast till ett utmärkt material att återvinna.

Att återvinna plast är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar materialanvändning, genom att återvinna plasten kan man inte bara spara på jordens resurser utan också spara det ekonomiska värdet som finns i plasten. Återvinning av plast kan delas upp i två kategorier, mekaniska och kemisk återvinning.

I den mekaniska återvinningen smälts plasten och omformas till en ny produkt. I den kemiska återvinningen bryts plasten ner till mindre beståndsdelar och kan därefter byggas upp igen till en helt ny plast. Jämfört med kemisk återvinning är mekanisk återvinning mindre energikrävande då det kräver färre steg för att få tillbaka materialet i användningsfasen, se figur 1. I dagsläget är mekanisk återvinning även mycket mer tillgängligt.

Läs mer om kemisk återvinning 

Figur 1: Återvinning av plast

För att en plast ska kunna smältas och omformas krävs det att plasten är skild från andra plaster och andra orenheter. Hur många olika plaster som är blandade och hur smutsig ett plastavfall är beror på vart det kommer ifrån. Ofta delar man in plastavfall i två huvudkategorier


Vart kommer plastavfallet ifrån?

 1. Postkonsument avfall, förkortas oftast PCR när man pratar om återvinning på engelska. Det här avfallet kommer från använda produkter eller förpackningar.

  Det kan till exempel vara de plastförpackningar som samlats in via FTI eller gammal elektronik som samlats in via kommunens återvinningscentral. Postkonsument avfall består oftast av en blandning av flera olika plaster och kan också vara ordentligt nedsmutsat med till exempel matrester eller andra produktrester. I många av de styrmedel som diskuteras kopplat till krav på innehåll av återvunnen plast är det just mängden PCR material man avser.

  2. Postindustriellt avfall, som oftast förkortas PIR när man pratar om återvinning på engelska.

  Till skillnad från konsumentavfall har det här avfallet aldrig nått ut till en konsument, det kan till exempel handla om spill från kantklipp. Det här avfallet är generellt sett väldigt rent och består oftast av en typ av plast, vilket gör det här plastavfallet mer attraktivt än post-konsument. I vissa fall cirkuleras det postindustriella avfallet direkt inuti i anläggningen och används i samma produktionsprocess igen, detta brukar då inte klassas som återvinning.
  Plastens livscykel

  Hur en plast återvinns beror på vilken av de ovanstående kategorier avfallet kommer ifrån. De generella delar i en plaståtervinningsprocess är illustrerade nedan (Figur 2).  Figur 2, Schematisk beskrivning av det cirkulära flödet av plast.

  • Insamling

  Kan ske på flera olika vis, dels hushållsnära insamling, till exempel FTI:s återvinningsstationer, insamling via kommunens återvinningscentral eller direkt från företaget där avfallet uppstår.

  • Sortering

  Sorteringen av plast är ett av det viktigaste stegen i återvinningsprocessen och har stor betydelse för vad den återvunna plasten kan användas till.

  Postkonsument avfall är det svåraste att sortera, då det dels består av många olika typer av plaster och laminat, det är oftast smutsigt och de kan också innehålla andra typer av avfall. Det finns en hel del teknologier som gör att sortering ändå är möjlig. De vanligaste metoderna för att sortera plast är genom spektroskopiska metoder som NIR eller med hjälp av densitetsskillnader i ett densitetsbad. Med hjälp av dessa två metoder kan de flesta plaster sorteras in i kategorier baserat på plasttyp. Ofta är sortering dock inte 100 % effektiv, utan det kommer nästan alltid att finnas spår av andra plasttyper i de sorterade materialet. Det här är en anledning till att återvunnen plast oftast är av något sämre kvalitet eftersom små mängder av en annan plasttyp kan ha betydande effekt på till exempel de mekaniska egenskaperna.

  • Tvätt

  Plastavfall är ofta kontaminerat, till exempel kan gamla förpackningar innehålla produktrester så som mat, rengöringsmedel, tvål et cetera. I andra plastavfall kan det vara smuts i form av grus, glas, trä eller annat skräp. För att kunna bearbeta plasten och få ett så bra material som möjligt så krävs det att plasten tvättas.

  • Bearbetning/materialberedning

  Det sista steget i återvinningsprocessen av plast är materialberedningen även kallat att bearbeta eller kompoundera plasten. Kompoundering av plast görs för att blanda det sorterade plastmaterialet till ett mer homogent material. I kompounderingsprocessen kan även smältfilter användas för att filtrera bort orenheter så som träfiber, glas, metall eller gelpartiklar. Det är även i kompounderingsprocessen som additiv som till exempel antioxidanter, stabilisatorer eller färgämnen tillsätts vid behov. Ut från kompounderingen kommer pellets som kan säljas till formsprutare och andra plastbearbetande aktörer för att tillverka nya plastprodukter.

  • Produkttillverkning

  Produkttillverkning från återvunnen plast sker i samma maskiner som nyråvara. På grund av den återvunna plastens varierade egenskaper behöver maskiner oftast ställas om och ibland kan också det återvunna materialet behöva blandas med nyråvara för att kompensera för variationer i materialen.

Egenskaper hos mekaniskt återvunnen plast

Kvalitén på den återvunna plasten speglar ofta hur rent material man kan samla in. Om inte plasten tvättas ordentligt finns stora risk att smutspartiklar, oljor eller andra produktrester hamnar i den återvunna plasten och försämrar egenskaperna. Men det är inte bara produktrester och smuts som avgör kvalitén på det återvunna materialet, en anledning till att återvunnen plast har låg kvalité beror på att det kan finnas blandningar av olika plaster. Generellt sett så blandar sig olika plasttyper dåligt med varandra. Detta betyder att de inte bildar en homogen material vilket i sin tur gör att de mekaniska egenskaperna påverkas. Sortering av plast är därför ett viktigt led i den mekaniska återvinningen av plast, ju mer välsorterad en plastström är desto bättre bli kvalitén.

Infärgning av en mekanisk återvunnen plast är oftast begränsad eftersom färgen på den återvunna plasten oftast är gråaktig eller mörk. Anledningen till detta är att plastavfallet oftast har flera olika färger. Det finns dock vissa anläggningar som kan sortera plastavfall i färgade och ofärgade kategorier.

Det är inte bara färger som följer med genom återvinningsprocesser, även andra additiv som flamskydd, mjukgörare, stabilisatorer och katalysatorer kan finnas med i återvinningsprocessen. De här additiven kan ibland vara reglerade och det är viktigt att det finns kontroll av kemikalieinnehåll när detta är en risk. I flera återvinningsanläggningar finns metoder för att minska mängden av de skadliga kemikalierna.

Risken med kemikalier i återvunnen plast medför att det är svårt att använda den återvunna plasten i applikationer där det ställs extra höga krav på renhet, till exempel i livsmedelsförpackningar eller produkter inriktade för barn. De renaste återvunna plasterna fås ofta från separata insamlingssystem som till exmepel PET-flaskor eller industriella avfall. Efterfrågan på rena plastströmmar är högt och utbudet är lågt vilket leder till höga priser på de här fraktionerna. I applikationer där renhet inte är lika viktigt finns ett större urval av mekaniskt återvunna plaster, här kan också priserna vara mer attraktiva.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in