Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Återvinning av PVC kan potentiellt bespara klimatet 6 500 000 ton koldioxid

PVC Forums nya färdplan visar att cirka 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt i ny teknik som möjliggör återvinning.

PVC, även kallat vinyl, är en populär plast med mycket goda egenskaper utifrån såväl klimat, som funktions och återvinningssynpunkt. Det är den vanligaste plasten inom byggsektorn, 36 procent av all plast som används i byggsektorn varje år är PVC. För varje ton PVC som återvinns besparas klimatet 3 ton koldioxid. PVC används till alltifrån rör, kablar och takdukar till golv och profiler. Inom dessa produktkategorier byggs ca 60 000 ton nytt och återvinningsbart material in varje år. Samtidigt omgärdas PVC av utmaningar då det inom vissa sektorer finns en skepticism till materialet utifrån dess kemiska innehåll och produktionsprocessen.

- PVC har haft utmaningar i det förflutna, med tillsatser som visat sig vara farliga för hälsa och miljön. Det har även funnits hälsorisker vid produktionen. Dessa problem är idag hanterade och PVC är ett ofarligt material som är väl lämpat för ett cirkulärt och giftfritt samhälle. Vi vill därför med denna färdplan lyfta perspektivet och visa på den stora klimatpotential som finns om PVC i ökad utsträckning kan återvinnas, säger Lena Lundberg, verksamhetsansvarig PVC Forum.

Om den PVC som färdplanen klassat som fullt ut återvinningsbar idag återvinns kan klimatet besparas 2 800 000 ton koldioxid. För att det ska bli verklighet krävs enligt färdplanen ett perspektivskifte i synen på PVC, från ett riskmaterial, till ett framtidsmaterial, samt en politik som överlag gynnar plaståtervinning och efterfrågan på återvunnet material. Ytterligare 3 800 000 ton koldioxid kan potentiellt besparas, genom till exempel teknikutveckling eller regelförändringar.

- En helt central fråga för ökad återvinning av PVC från byggsektorn är de ekonomiska drivkrafterna. Vi behöver tydliga styrmedel mot ökad plaståtervinning. Därför ser vi positivt på t.ex. ett nationellt etappmål för plaståtervinning från byggsektorn, introduktion av kvotplikter för återvunnet material vid produktion av relevanta produkter, samt ett mål för offentlig sektors användning av återvunnet material vid upphandling av byggnationer. Det behövs även stöd till forskning och utveckling av teknik för återvinning, avslutar Lena Lundberg.

Läs mer i vår Färdplan för en hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle

För mer information kontakta Lena Lundberg, verksamhetsansvarig PVC Forum

Om PVC Forum

PVC Forum är en sektorgrupp inom branschföreningen IKEM. Det övergripande målet för PVC Forums arbete är att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.