Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
EU-flaggan

Kommentar till att PVC är med på EU:s Restrictions Roadmap

PVC-branschen ifrågasätter att Europeiska kommissionen har med plasten PVC på sin färdplan för kommande begränsningar (Restrictions Roadmap). Själva PVC-plasten är inte farlig och innebär ingen risk för människors hälsa eller miljön. Däremot finns det några tidigare tillsatser i PVC som är farliga och det finns en diskussion om hur dessa påverkar återvinningen.

Det är omotiverat att ge den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA i uppdrag att utföra en bred riskbedömning av både PVC och dess tillsatser. För att inleda en sådan översyn krävs bevis på att det finns en risk för hälsa eller miljö. PVC-branschen känner inte till några sådana bevis och uppmanar kommissionen att undvika en urskillningslös granskning, som saknar rättslig och vetenskaplig bakgrund.

PVC är en av våra mest använda plaster och den gör nytta i allt från bygg och anläggning, fordon, el och elektronik, sport, till sjukvården. PVC är också en förutsättning för att vi ska kunna klara våra högt ställda klimatåtaganden och mål för en cirkulär ekonomi inom plastområdet. Det beror på att PVC ger produkter med lång livslängd, kan återvinnas många gånger, kan tillverkas från förnyelsebara råvaror och har lägre klimatavtryck än de flesta andra plaster. PVC-branschen är en föregångare när det gäller plaståtervinning. Genom branschens frivilliga åtagande VinylPlus 2030 höjer vi nu målen ytterligare. Till år 2025 ska vi återvinna 900 000 ton PVC-produkter och till år 2030 1 miljon ton per år, samtidigt som vi arbetar för koldioxidneutralitet.

Mer information

Vad är EU:s Restrictions Roadmap?

EU:s Restrictions Roadmap[1] är en färdplan för kommande begränsningar av ämnen och den har sin bakgrund i den nya kemikaliestrategin för hållbarhet, som Europeiska kommissionen presenterade i oktober 2020. Det är ett arbetsdokument och representerar därför inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter. Det är inte på något sätt juridiskt bindande.

I färdplanen finns en rullande lista över ämnen som ska prioriteras vidare för utvärdering om det finns några behov av begränsningar i användningen. Att ett ämne finns på den rullande listan innebär inte nödvändigtvis att det kommer att begränsas. Det kan i slutändan bli så att ett ämne tas bort från listan medan andra ämnen kan läggas till.

Varför finns PVC med på EU:s Restrictions Roadmap?

Det finns ingen vetenskapligt baserad förklaring till eller skäl för att själva PVC-polymeren finns med på den rullande listan över ämnen som ska prioriteras för vidare utvärdering:

[1] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability 

  • Själva PVC-polymeren är stabil och inte giftig. Den uppfyller OECD:s definition av en polymer som inte är farlig[1]. Det innebär att PVC enligt internationella kriterier och bedömningar anses ha en obetydlig påverkan på människors hälsa och miljön.

  • PVC är också en förutsättning för att vi ska kunna klara våra högt ställda klimatåtaganden och mål för en cirkulär ekonomi för plasten. Det finns flera skäl till detta. PVC är en klimatsmart plast. Den är en av de plaster som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. Nu finns också bio-attribuerad PVC som möjliggör besparingar av växthusgaser på över 90 procent jämfört med konventionellt producerad PVC. Sedan ger PVC produkter med lång livslängd som är lätta att återvinna. PVC är den plast som har återvunnits längst och är en föregångare när det gäller att skapa en cirkulär ekonomi för plasten.

  • Europeiska kommissionen har i arbetet med att ta fram denna färdplan för kommande begränsningar inte presenterat några risker med PVC vilket man ska enligt kemikalielagstiftningen[2]. Att inkludera ett stabilt (inert) plastmaterial som PVC strider därför mot de kriterier som ställts upp för att prioritera ämnen i färdplanen. Det strider också mot riktlinjerna för bättre lagstiftning inom EU som påkallar transparens och samstämmighet.

  • Det som finns är en hänvisning till Europaparlamentets invändning mot Europeiska kommissionen förslag till begränsning av bly i PVC-produkter[3]. Men den invändningen gäller inte själva PVC-polymeren utan blystabilisatorer, som är en stabilisator (dvs ett additiv) som den europeiska PVC-branschen har slutat använda. Europaparlamentet opponerade sig emot att säker återvinning av äldre produkter skulle tillåtas under en övergångsperiod.

Vad innebär detta för användningen av plasten PVC?

Användningen av själva PVC-polymeren borde inte påverkas eftersom den inte är toxisk (giftig) eller har någon negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Däremot skapar det faktum att PVC finns med på färdplanen för kommande begränsningar en osäkerhet vilket leder till att branschens viktiga investeringar i ökad återvinning och minskad klimatpåverkan känns mer riskfyllda vid en tidpunkt då de verkligen behöver göras. Sedan kan återvinningen av äldre produkter påverkas om de innehåller särskilt farliga additiv, som vissa mjukgörare och stabilisatorer av bly och kadmium.

Vad händer nu?

Nästa steg blir att EU-kommissionen ger den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, i uppdrag att starta arbetet med att ta fram ett begränsningsförslag, s.k. Bilaga XV Dokumentation. ECHA kommer då att öppna en två månader lång konsultation där det är möjligt att lämna information och kommentarer.

För mer information kontakta:

Lena Lundberg, PVC Forum

[1] OECD:s definition “A Polymer of Low Concern” (PLC): OECD (2009) “Data Analysis of the Identification of Correlations Between Polymer Characteristics and Potential for Health or Ecotoxicological Concern.”. Organisation for Economic Co-operation and Development (ENV/JM/MONO (2009)1), pp. 11. Available here

[2] För att ta fram en bilaga XV begränsningsunderlag måste kommissionen enligt artikel 69(1) i REACH-förordningen påvisa "en risk för människors hälsa eller miljön som inte kontrolleras på ett adekvat sätt och som måste åtgärdas".

[3] Given the EP resolution on Pb in PVC restriction. Scope would be a broad assessment of the risks posed by PVC and its additives. ”Med tanke på Europaparlamentets resolution om begränsningen av Pb i PVC. Omfattningen ska vara en bred bedömning av riskerna med PVC och dess tillsatser”.