Processäkerhet och transporter av farligt gods

IKEM:s övergripande mål är att undvika att det sker allvarliga olyckor. En viktig plattform i detta arbete är Responsible Care.

Under de senaste 30 åren har kunnandet i Sverige utvecklats rejält inom området. Olyckor i vår omvärld, de senaste åren, men det finns mer att göra, speciellt när det rör kvalitén på tillsynen och engagemanget från högsta ledningen. Antagonistiska hot har också ökat de senaste åren varför ”security-frågor” måste ingå arbetet för att göra våra fabriker säkrare.

Prioriterade arbetsområden är:

  • Harmonisering av regler främst inom Europa
  • Förbättrad ”security” och säkerhetskultur
  • Fortsatt samverkan med Intresseföreningen för Processäkerhet, IPS, för att öka kompetensnivån i Sverige
  • Förbättrad kvalitet på tillsynen

Harmonisering av regler

För såväl hantering av kemiska produkter som konstruktion av processutrustning och drift av processanläggningar finns ett stort antal regler som har betydelse för säkerheten. Regler som i första hand utfärdas av Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. IKEM verkar för att de olika myndighetsreglerna ska vara harmoniserade.

Viktigt för företagen är också att de svenska reglerna är harmoniserade med de europeiska, särskilt inom de områden där det finns EU-direktiv. Ett exempel på detta är tillämpningen i svenska regler av EU:s så kallade Seveso-direktiv.

Medlem i branschföreningen: Undersidor till Processäkerhet och transporter av farligt gods

Företagens kemberedskap

Arbetsgruppen för processäkerhet

Säkra transporter och transport av farligt gods

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in