Förslag presenterat om energieffektiviseringsmål för Sverige
Förslag presenterat om energieffektiviseringsmål för Sverige
Tillbaka I energiöverenskommelsen som slöts i juni mellan regeringspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna angavs att ett mål för energieffektivisering till 2030 för Sverige ska beslutas under 2017. Det förslag till mål som nu läggs är 50 procent effektivare energianvändning räknat från 2005 till 2030. Läs mer
– För industrin är effektivisering en viktig åtgärd för lönsamhet. Uppfyllande av målsättningar för energieffektivisering måste därför gå att förena med konkurrenskraft och främja tillväxt. Effektivisering handlar om att få ut mer av den energi vi sätter in i våra processer, inte om att i absoluta tal minska energianvändningen, säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.
 
Det mål som föreslås uttrycks som tillförd energi i relation till BNP och är därmed intensitetsbaserat. Det är positivt eftersom en absolut begränsning av energianvändningen riskerar att hindra tillväxt i den svenska ekonomin. Det är också formulerat som att gälla för samhället som helhet vilket är nödvändigt eftersom förutsättningarna för olika sektorer att effektivisera skiljer sig åt. Samtidigt är det svårt att bedöma om målet är realistiskt att uppnå på ett kostnadseffektivt sätt eller vad konsekvenserna för industrin kan komma att bli.
 
Energimyndigheten föreslås få uppdraget att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Några mål ska inte fastställas av riksdagen i denna del.

– Det är viktigt att de nämnda sektorsstrategierna tas fram med hänsyn tagen till de förutsättningar som gäller för våra medlemmar, anser Mikael Möller.
 
– Det nu föreslagna målet behöver följas av en strategi för tillväxt. IKEM anser att incitamentsbaserade ansatser är en väg framåt för att främja effektivisering inom industrin, avslutar Mikael Möller.

 

Läs om förslaget på regeringens webbplats 
 

 

Läs kommentarer från Svenskt Näringsliv