Tillbaka Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Förutom en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten ska arbetsgivaren även övervaka arbetstagarnas radonexponering. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.Läs mer

Tidigare har Arbetsmiljöverket haft allt tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter ska arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten. I de fall där det initialt finns högre halter än 200 Bq/m3 ska åtgärder som syftar till att minska halten prövas först. Om det inte leder till att halterna kunnat sänkas till under 200 Bq/m3 så ska arbetsgivaren göra en anmälan. För arbetsplatser med radonhalter under 200 Bq/m3 har Arbetsmiljöverket fortsatt tillsynsansvar. 

På de arbetsställen och -platser som är anmälningspliktiga ska arbetsgivaren sedan övervaka hur mycket radon de anställda exponeras för och även identifiera arbetstagare som riskerar att överskrida Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde på 0,72 MBqh/m3.
Strålskyddsmyndigheten uppskattar att det rör sig om cirka 100 arbetsplatser runt om i Sverige. Framförallt gruvor, tunnlar, kyrkor och museer.

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 och anmälan ska vara gjord senast den 29 april 2019. Anmälan kommer att kunna göras via en e-lösning.

De arbetsgivare som inte redan känner till radonhalten i sina lokaler kan med fördel undersöka det redan under hösten så att de vet om radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Rekommendationen är att mäta radon under perioden 1 oktober till 30 april.

Bakgrund

Sedan 2013 har en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS) pågått. Översynen har skett till följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området. Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning av en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna innebär att strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs i Sverige.

 

 

 

På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer