Bygg säkert med cellplast

PS eller cellplast som det också kallas är ett väl beprövat isoleringsmaterial som använts i årtionden i både golv, väggar och tak. Cellplast är precis som trä och andra organiska material brännbart, och ska därför hanteras enligt beprövade bygg- och konstruktionsregler.

I vår broschyr Bygg säkert med cellplast  beskriver vi de vanligaste situationer som du som byggare eller byggherre bör känna till när du bygger med cellplast. Allt för att du ska använda cellplast på ett smart, effektivt och säkert sätt.

Här är en kort genomgång av de situationer vi behandlar i broschyren.

Bygg brandsäkert med cellplast

Precis som alla brännbara byggmaterial måste cellplast förvaras och användas på ett brandsäkert sätt. Den svenska myndigheten Boverket har utformat tydliga funktionskrav för brandsäkerhet i byggnader (Boverkets Byggregler, BBR).

Cellplast bakom putsas fasad

När cellplast används som isolering bakom en putsad fasad ska ytterväggen utformas så att den är brandavskiljande. Puts är ett bra fasadbeklädnadsmaterial som dessutom är mycket svårantändligt.

Cellplast i sandwichelement

Så kallade sandwichelement – plåt som är isolerad med cellplast – har hög styvhet, hög fukttålighet och låg vikt. Däremot fungerar inte konstruktionen som brandavskiljare.

Cellplast i tak

Cellplast lämpar sig även väl för isolering i takkonstruktioner.

Ventilerad fasad

När du isolerar med cellplast i en ventilerad fasad är det särskilt viktigt att den luftande och dränerande luftspalten avleder och torkar ut vatten.

Isolering av krypgrund

Att använda cellplast är mycket effektivt och oproblematiskt för isolering av grundkonstruktioner.

När det bor människor kvar

Allt oftare används cellplast som isolering i samband med renovering av både fasader och tak. Byggherren är skyldig att ta hänsyn till om det finns kvarboende.

Förvaring på byggarbetsplats

Det gäller förstås att hantera allt byggmaterial brandsäkert på byggarbetsplatsen. Både vid lagring och under själva byggets gång.

Heta arbeten

Så kallade heta arbeten, det vill säga arbeten som innebär att hög värme alstras eller att gnistor bildas, ställer särskilda krav på försiktighet med cellplast/EPS.

Ny verksamhet

Speciella regler finns även för om en byggnad som används för ett visst ändamål börjar användas till något annat.

Läs mer

  • Bygg säkert med cellplast

    Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. Broschyren vänder sig till dig som är byggare eller byggherre.