Vår industri driver
omställningen.

Kemi är lösningen

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Vi har lösningarna för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

Våra viktigaste frågor

Arbetsgivarguiden

Första hjälpen för chefer och HR – här hittar du råd och stöd i arbetsgivarfrågor.

Till arbetsgivarguiden

Nyheter

 • Nyhet:

  Ursula von der Leyen utlovar en industry deal

  • Klimatpolitik
  • EU

  Ursula von der Leyen säkrade med god marginal sitt ordförandeskap i Kommissionen för de kommande fem åren när Europaparlamentet samlades i Strasbourg för sitt första Plenum efter EU-valet.

 • Nyhet:

  Remissvar: IKEM om Energimyndighetens förslag om ny plastskatt

  • Plastfrågor

  Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett vilka styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) som kan bidra till att de klimatpolitiska målen nås. Ett av förslagen är att utreda ett plastansvar som ska finansiera CCS/CCU. Feltänkt menar IKEM, som vill öka materialåtervinning för att nå en cirkulär ekonomi för plasten.

 • Nyhet:

  Almedalsveckan 2024 – en succé

  • Plastfrågor
  • Kemikaliepolitik
  • Avtal 2025

  I årets Almedalsvecka har IKEM mött politiker, tjänstemän och företagsledare för att diskutera industrins förutsättningar för klimatomställning med bibehållen konkurrenskraft. Vi har arrangerat en lång rad välbesökta aktiviteter.

 • Nyhet:

  IKEM kräver omedelbara åtgärder för ökad elproduktion

  • Energipolitik

  Industrins elbehov ökar med 88 TWh fram till 2035. Det motsvarar ytterligare nästan två tredjedelar av Sveriges nuvarande elanvändning. Det tidigare prognostiserade tillkommande elbehovet om 70 TWh till år 2030 har senarelagts till år 2032 med anledning av bristerna i svensk elproduktion och elnätskapacitet.

Aktuella kurser & aktiviteter

 • Webbinarie 

  Uthyrningslagens 24-månadersregel

  Den 1 oktober 2024 är det skarpt läge för 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Välkommen till ett webbinarie där vi djupdyker i bestämmelserna som innebär att kundföretag behöver hantera långtidsinhyrd arbetskraft. Webbinariet är öppen för dig som är medlem i IKEM.

 • Webbutbildning 

  Diskriminering och trakasserier

  "Diskriminering och trakasserier" vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, till exempel personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

 • Webbinarie 

  Webbinarie om lönetransparensdirektivet

  Den 29 maj överlämnade utredningen sitt betänkande om genomförande av lönetransparensdirektivet till regeringen. En av slutsatserna är att implementeringen kräver förändringar i diskrimineringslagen. Vi ger dig inblick i vad dessa förändringar kan komma att innebära för dig som arbetsgivare.

 • Webbutbildning 

  Förtroendemannalagen

  Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM. Vi håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

Aktuella rapporter

 • Rapport

  Medarbetaravtal i tiden

  Medarbetaravtal, ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän, har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. Rapporten lyfter fram Tysklands framgångsrika implementering av medarbetaravtal som en modell för Sverige att eftersträva.

 • Rapport

  Agenda för stärkt innovationskraft inom svensk kemiindustri

  Kemiindustrin står inför en viktig omställning med målet att förse marknaden med mer säkra och hållbara kemikalier och produkter. Denna preciserar och belyser de incitament och förutsättningar som behövs för att stärka innovationskraften inom svensk kemiindustri. 

  SusChem Sweden, IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet, mars 2024

 • Rapport

  IKEM:s EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

  Innovations- och kemiindustrierna ska vara ledande i den gröna omställningen. För att lyckas med detta krävs att vi som industri ges rätt förutsättningar för att behålla vår konkurrenskraft och fortsätta att attrahera globala investeringar.

  IKEM, Februari 2024

 • Report

  EU Agenda for competitiveness and transition

  The innovation and chemical industries intend to lead the green transition. To succeed in this, we as an industry must be given the right conditions to maintain our competitiveness and continue to attract global investment.

  IKEM, February 2024

 • Rapport

  Reformer för en bättre expertskatt

  Jämförbara länder har en mer fördelaktig skattepolitik för arbetskraftsinvandrare. Samtidigt uppger 70 procent av de svenska industriföretagen att de har svårt att rekrytera högkvalificerad personal och 60 procent av företagen varnar för att kompetensbristen redan nu är ett hinder för klimatomställningen. Expertskatten måste reformeras.

  IKEM, augusti 2023

 • Kartläggning

  Industrins elbehov till 2030 - en kartläggning

  Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer.

  SKGS, april 2023

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023

 • IKEM:s reformagenda

  Kemi är lösningen

  Reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri.

  IKEM, januari 2023