Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Elektrifiera mera - för klimat och konkurrenskraft

Den svenska ekonomin bygger i hög grad på förädling av råvaror i avancerade och energiintensiva processer. Den historiskt goda tillgången på vatten- och kärnkraft har skapat goda förutsättningar för en utvecklad energiintensiv industri med låga koldioxidutsläpp. Detta skapar redan idag global klimatnytta då det mesta av produktionen exporteras. IKEM:s medlemsföretag planerar nu för omställning till klimatneutral produktion vilket ytterligare kommer att gynna klimatet.

Läs gärna vår klimatrapport 

Industrin kan ställa om, och planerar för det. Tekniken och kunnandet finns. Frågan om ett välfungerande elsystem som industrin kan lita på årets alla timmar är därför högaktuell. Utan en stabil elförsörjning till globalt konkurrenskraftig kostnad som förmår att i tid möta IKEM:s medlemsföretag dubbelt eller tredubbelt ökade elbehov är omställningen inte möjlig.

Den politiska överenskommelsen på energiområdet som slöts 2016 löste några omedelbara problem men inte alla. Regeringens Elektrifieringsstrategi som presenterades 2022 pekar på flera områden som behöver utvecklas. IKEM anser att en bred politisk överenskommelse om landets elförsörjning är helt nödvändig för omställningen.

Tillsammans får vi större genomslag

För industrin är det totalkostnaden för el som är relevant, dvs den sammantagna kostnaden för energin och för att få den levererad. IKEM driver därför att elnätsregleringen ska ha ökat kundperspektiv och att nätbolagen ska ha rimliga avkastningsnivåer. Regeringen har över tid vidtagit vissa åtgärder för att hindra övervinster för elnätsbolagen, men mer finns att göra.

IKEM driver elförsörjningsfrågan tillsammans med övriga basindustrier i SKGS – skogen, kemin, gruvorna och stålet. Vi är de industriella elanvändarnas viktigaste röst och informerar om våra industriers betydelse och påverkar för att få en energipolitik som ligger i linje med industriföretagens intressen.

Vi står för det industriella perspektivet

En stabil, tillräcklig och konkurrenskraftig elförsörjning är en grundläggande förutsättning för all industriell verksamhet och helt avgörande för elintensiva företag. El är en mycket effektiv energibärare och en anläggning som är anpassad för eldrift kan endast i begränsad utsträckning ersätta el med bränslen. Därför är det viktigt att elförsörjningen både är stabil och internationellt konkurrenskraftig. Genom att IKEM för en ständig dialog med de viktigaste beslutsfattarna och kraftbranschen ser vi till att det industriella perspektivet blir något som politiken måste ta hänsyn till.

IKEM samverkar med medlemsföretagen och påverkar beslutsfattare

EU Kommissionen presenterade i juli 2021 ett omfattande lagstiftningspaket inom energi och klimat – FIT FOR 55. IKEM analyserar och påverkar för en bra utformning av bestämmelser inte minst inom Utsläppshandeln ETS, Energieffektivisering, CBAM Klimattullar, Förnybart, Energiskatter, Statsstöd och Gasmarknad.

IKEM:s arbetsgrupp FIT FOR 55

25 IKEM-företag ingår i arbetsgruppen FIT FOR 55 och har tillgång till allt relevant material och kan delta på de återkommande möten som IKEM håller. Arbetsgruppen är öppen för alla intresserade IKEM-företag.

Kontakta Mikael Möller om Ert företag vill delta i arbetet!

IKEM:s klimatrapportIKEM:s klimatrapport visar att IKEM-företagen ser tekniska lösningar för att minska sina utsläpp med upp till 85 procent fram till 2045.

Här kan du läsa IKEM:s klimatrapport

Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in