Kollektivavtal

Medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till de kollektivavtal IKEM kommit överens om med de fackliga organisationerna.

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag. Du har kollektivavtal som du kan luta dig mot. Arbetsfreden är säkrad och du vet att vi gör allt för att värna om en stabil tillväxt som gynnar konkurrenskraften. Attraktiva arbetsgivare lockar rätt arbetskraft.

Tjänstemannavtalen

Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna av tjänstemannavtalen: Allmänna anställningsvillkor, Lönebildningsavtal, Kompetensutvecklingsavtal. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. 

I-avtalet

I-avtalet har de största företagen inom plast, gummi, färg, gas, bioteknik och läkemedel. Många företag vidareförädlar produkter från den kemiska basindustrin. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Explosivämnesindustrin

Branschen tillverkar och marknadsför krut, ammunition och sprängämnesprodukter för både civil och militär tillämpning och pyrotekniska produkter. Avtalet gäller från och med den 1 februari 2021
till och med den 30 juni 2023

Glasindustrin

Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall. Kollektivavtalet löper under 29 månader från och med den 1 januari 2021 till
och med den 31 maj 2023.

Kemiska fabriker

Branschen tillhör kemisk basindustri med produktion av råvaror som blekmedel, petrokemiska produkter, polyoler, specialkemikalier, svavelsyra, saltsyra och planglastillverkning med mera. Många produkter utgör råvaror inom allokemisk industri. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Gemensamma metall

Branschen verkar inom metallprocess- och metallvaruindustrin. Några av de större företagen tillverkar produkter i aluminium. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Oljeraffinaderier

Branschen raffinerar råolja till förädlade produkter som exempelvis drivmedel (bensin och diesel) och smörjoljeprodukter. IKEM har träffat ett nytt 29-månadersavtal med IF Metall. Avtalet löper från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Sockerindustrin

Sockerindustrin representeras av Nordic Sugar AB som producerar socker, sötningsmedel och foderprodukter. Avtalet gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 maj 2023.

Tvättindustrin/textilservice

Tvättindustrin omfattar företag med tvättning och uthyrning av textilier, främst arbetskläder till industrin, men också textilier till hotell, restauranger och sjukhus. Det finns även några, oftast mindre företag, som kemtvättar. Avtalet gäller från 1 februari 2021 till och med den 30 juni 2023.

Återvinningsindustrin

Återvinningsindustrin omfattar företag som industriellt samlar in och vidareförädlar restprodukter. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Övriga avtal och överenskommelser

IKEM har även flera avtal och överenskommelser som gäller utöver kollektivavtalen. Några undertecknades för länge sedan medan vissa har kompletterats med protokoll under årens lopp. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in