Tema 1: Mer innovation med bättre regelverk

Om innovations- och kemiföretagen ska kunna bidra till en världsledande och grön industri behövs långsiktiga och förutsägbara spelregler.

I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. För att vi ska vara ett attraktivt land för nytänkande företag krävs långsiktiga och förutsägbara spelregler och moderna regelverk.

För att säkra innovations- och kemiindustrins konkurrenskraft och förutsättningarna för att bidra till en grön omställning behövs satsningar. De viktigaste politiska åtgärderna är att reformera myndighetsstrukturen samt förbättra implementeringen av viktig EU-lagstiftning.

Samhället behöver självklart tuffa lagar och regler för att värna hälsa och miljö. Samtidigt har vi en situation det är omöjligt för företag att förutse miljöprövningarnas innehåll och omfattning, vilket gör processerna långa, ineffektiva och rättsosäkra.

Det finns också en oro för kemikalier, som leder till fokus på inhemsk reglering i stället för att utöva tillsyn på det som importeras. I stället för att skydda konsumenterna leder detta till att vi för in farliga ämnen i landet utan större kontroller. Alla kemikalier som tillverkas och används inom Sverige och EU är registrerade och utvärderade för att skydda vår hälsa och miljö.

IKEM:s reformförslag i korthet

Reformera Kemikalieinspektionen

Innovations- och kemiindustrin välkomnar tuffa regelverk som skyddar människa och miljö. Men det behöver kombineras med ett större fokus på att skapa förutsättningar för en hållbar kemikalieproduktion, som möjliggör industrins gröna omställning. Därför bör regeringen utöka Kemikalieinspektionens uppdrag och ge myndigheten ansvar för att tillsammans med näringslivet främja en hållbar produktion och säkerställa samhällets kemikalieförsörjning.

Förtydliga myndigheternas ansvar för regelförbättring

Innovations- och kemiindustrin välkomnar tuffa regelverk som skyddar människa och miljö, men samtidigt får industrins gröna omställning inte bromsas av onödigt krångliga lagar eller föreskrifter. Regleringarna måste anpassas så att de går hand i hand med den utveckling som sker inom industrin. Därför bör regeringen ge myndigheterna ett tydligt ansvar för att göra det lättare att leva upp till lagar och regler och uppdra åt alla myndigheter att ta fram en årlig plan för regelförenkling.

Reformera miljöprövningen i grunden

Svenska industriföretag vill göra stora investeringar i den gröna omställningen, men nya lösningar bromsas av långa tillståndsprocesser med krav som kan skilja sig stort beroende på var i landet verksamheten finns och vem man får som handläggare. För att öka utvecklingstakten behöver prövningsprocesserna bli mer likvärdiga, förutsägbara och rättssäkra. Regeringen har tillsatt en utredning och IKEM följer arbetet noga.

Konkurrenstesta ny EU-lagstiftning

De regler som beslutas av EU har stor påverkan på svensk industri. För att regelverken ska bli effektiva och inte skapa onödiga hinder för industrins omställning behöver företagen involveras i utformningen av nya regleringar. Därför bör regeringen och ansvariga myndigheter tidigt bjuda in de företag som påverkas till dialog när nya EU-regler ska implementeras i Sverige.

Sluta överimplementera förordningar och direktiv

De regler som beslutas av EU har stor påverkan på svensk industri och medlemsländerna har stora möjligheter att själva välja hur de ska utformas på nationell nivå. För att regelverken inte ska skapa onödiga hinder för industrins omställning behöver regeringen säkerställa att implementeringen av EU-lagstiftning i Sverige skyddar människa och miljö och samtidigt värnar om innovations- och kemiindustrins konkurrenskraft.

Ta bort snedvridande nationell särreglering

Den gemensamma EU-lagstiftningen Reach är en av världens strängaste kemikalielagstiftningar och har bidragit till att både minska riskerna och öka säkerheten. Trots det har Sverige valt att behålla flera nationella regelverk, vilket skapar en onödig regelbörda för svenska innovations- och kemiföretag. Därför bör riksdagen avskaffa nationella särregleringar på kemikalieområdet.

Tillbaka till IKEM:s reformagenda: Kemi är lösningen

Reformer på tre teman för en hållbar och konkurrenskraftig industri