Nyheter

Nyheter

Ny handelsrelation med Storbritannien ställer nya krav

28 dec 2020 | Arbetsgivarguiden
När Storbritannien lämnar EU vid årsskiftet kommer ett handelsavtal vara på plats som reglerar import och export. Detta är positiva nyheter för näringslivet. Samtidigt upphör den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital som gäller mellan EU:s medlemmar i förhållande till Storbritannien. I korthet innebär det en mer omständlig relation till Storbritannien som kommer att kräva mer administration och tulldeklarationer.

Energimyndigheten ska samordna Sveriges engagemang i europeiska vätgasprojekt

21 dec 2020 | Arbetsgivarguiden
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att delta i IPCEI Vätgas (där IPCEI står för Important Projects for Common European Interest).  I uppdraget ingår att samordna och planera ansökningsprocessen för projekt som Sverige planerar att delta i, inklusive att samordna kontakter mellan sökanden, andra myndigheter och Näringsdepartementet.

Höga betyg när BioInnovation når halvtid

16 dec 2020
Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, som arbetar för utveckling av biobaserade produkter, material och tjänster, får goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Förslag för en hållbar plastanvändning

16 dec 2020 | Plast
På tisdagen presenterade regeringen sitt förslag för hur EU:s engångsplastdirektiv ska införas i Sverige. Samtidigt presenterades också ytterligare åtgärder som regeringen anser kan leda till en hållbar plastanvändning. IKEM är positiva till förslagen som ska leda till en ökad återvinningen av plastförpackningar. Regeringen uppskattar att den återvinningen kan öka med 30 till 40 procent.

Lönerevision enligt avtalet med Ledarna

15 dec 2020 | Arbetsgivarguiden, Löner och ersättningar
Många av de nya löneavtalen är klara och många företag arbetar nu med sina lönerevisionsprocesser. Av den anledningen vill vi passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna, som är oförändrat efter avtalsförhandlingarna, ska en årlig löneprocess genomföras mellan den enskilde medlemmen i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån överenskomna mål, uppnådda resultat och individens utveckling och prestation, och här bestäms också vilket lönerevisionsdatum som gäller.

Nytt nätverk för frågor inom brandskydd

11 dec 2020
Du som jobbar med brandskyddsfrågor har sällan kollegor med din kompetens inom din egen organisation.  IKEM tar därför initiativet till att undersöka intresset hos våra medlemmar i branschföreningen av att ingå i ett nätverk för brandskyddsfrågor. Syftet med nätverket är att knyta samman er specialister så ni kan diskutera gemensamma frågeställningar. Anmäl ditt intresse för nätverket till Björn Lindberg på IKEM.

EU:s kemikaliestrategi

10 dec 2020
Den har diskuterats och debatterats flitigt den senaste månaden. Åtminstone inom pressen med fokus på miljö och kemikalier. Och inom närliggande branscher. Den är nog mindre känd bland den breda allmänheten. Trots att många är lyckligt ovetande om vad som pågår i kommissionens korridorer i Bryssel kommer den att påverka allas vår vardag i både stort och smått framöver. Det jag pratar om är förstås den nya kemikaliestrategin som kommissionen presenterade den 14 oktober.

Kommissionens förslag om vilka investeringar inom klimatområdet som ska klassas som hållbara - IKEM svarar på remiss

8 dec 2020
Kommissionens förslag till ny taxonomi, det verktyg som ska avgöra vilka investeringar som ska betraktas som miljömässigt hållbara, är nu ute för offentlig konsultation. IKEM kommer att lämna synpunkter till Kommissionen och efterlyser nu exempel från medlemsföretagen från när det nya regelverket inte leder till ökad hållbarhet och förslag på hur det kan förändras för att bättre motsvara regelverkets målsättning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in