Årsstämma 

Årmöte 2024

Vi kallar representanter för IKEM:s medlemsföretag till årsmöte den 16 maj 2024 kl. 17.00 i Stockholm.

Datum
16 maj, 2024
Tid
17:00 - 17:30
Adress
Vasagatan 28 Stockholm

  Lokal: Konferensanläggningen Posthuset 7A  

Övrigt

Efter årsmötet bjuder vi på middag klockan 18:00 för dig som vill.

Sista anmälningsdag
3 maj, 2024
Anmälan

Dokument:
Kallelse och dagordning
Redovisning samt revisionsberättelse 2023
Förslag till stadgeändring


Årsmötesärenden

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Fastställande av röstlängden
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Framläggande av årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande ­direktören
 8. Bestämmande av avgifter till föreningen och / eller servicebolaget enligt §1
 9. Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen samt val av dessa ledamöter 
 10. Val av styrelsens ordförande     
 11. Val av revisorer jämte suppleanter   
 12. Val av ombud att företräda föreningen vid årsstämma i ser­vicebolag enligt §1
 13. Val av ledamot eller suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
 14. Val av ombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma
 15. Val av representant i SME-kommittén inom Föreningen Svenskt Näringsliv
 16. Fastställande av ersättningar
 17. Val av valberedning
 18. Ärende som av styrelsen, Svenskt Näringsliv eller medlem på behörigt sätt har hänskjutits till mötet
  - Sty
  relsen har den 15 april 2024 beslutat att till årsmötet föreslå beslut om ändrade stadgar i enlighet med bilaga

Jonas Hagelqvist
Förbundsdirektör