Arkiv: IKEM:s konjunkturbarometer

Här kan du ladda ner konjunkturbarometrar från 2020 och framåt.

Q4 2023: Återhämtningsresan har börjat

Q3 2023: Förlorade konkurrensfördelar i orolig omvärld

Q2 2023: Europeisk kemiindustri i motvind

Q1 2023: Efterlängtade kostnadsminskningar i sikte

Q4 2022: Q4 Sämre än förväntat

Q3 2022: Stort tapp på exportmarknaden för IKEM-företagen i Q3

Q2 2022: IKEM-företagen ser vikande svensk konkurrenskraft

Q2 2022: IKEM companies report a decline in Swedish competitiveness

Q1 2022: Stor påverkan på kemiindustrin av Rysslands invasion av Ukraina

Q1 2022: Russia’s invasion of Ukraine has a major impact on the chemical industry

Q4 2021: Ökade produktionsvolymer – trots stora utmaningar

Q4 2021: Increased production volumes despite significant challenges

Q3 2021: Flaskhalsar bromsar tillväxt i Q3

Q3 2021: Bottlenecks hold back growth in Q3

Q2 2021: Kemiföretagen återindustrialiserar Sverige

Q2 2021: Chemical companies reindustrialising Sweden

Q1 2021: Stark tillväxt inom kemi-, plast- och gummiindustrin, men bristen på plastråvara oroar

Q1 2021: Strong growth in the chemical, plastics and rubber industries, but shortage of plastic raw materials causes concern

Q4 2020: Kundefterfrågan och krav från medarbetare drivkrafter för hållbar omställning

Q4 2020: Customer demand and the demands of employees driving sustainable transition

Q3 2020: Uppskjutna investeringar i spåren av corona

Q3 2020: The chemical companies believe the tide has turned in the coronavirus crisis –  but recovery will take time

Q2 2020: Kemiföretagen tror på vändning i coronakrisen – men återhämtningen kommer ta tid

Q2 2020: The chemical companies believe the tide has turned in the coronavirus crisis – but recovery will take time 

Juni 2020 (extrautgivning): Coronakrisen märks allt mer för kemi- samt plast- och gummiindustrin

Maj 2020 (extrautgivning): IKEM-företagen visar motståndskraft – men stor spännvidd i hur företag påverkas av pandemin

Maj 2020 (extra issue): IKEM companies showing resilience – but wide variation in how companies are being affected by the pandemic

Q1 2020: Avmattning till följd avcoronakrisen – stor spridningpå hur företag påverkas

Q1 2020: Slowdown caused by the corona virus crisis – wide variation in the impact on companies

Letar du efter ännu äldre konjukturbarometrar?

Den första konjunkturbarometern publicerades i mars 2017, om du är intresserad av tidigare barometrar än de vi publicerat här är du välkommen att kontakta oss.