Nätverk

Medlemsföretagen inom IKEM samarbetar på flera olika sätt för att kunna driva gemensamma frågor eller för att ge varandra nya idéer och stöd. Här kan du läsa mer om de nätverk som finns inom IKEM.

Nätverkens agenda utgår från medlemsföretagens behov att diskutera frågor som är relevanta och aktuella för dem. Det kan exempelvis handla om hur aktuell lagstiftning och policies ska tolkas eller implementeras i verksamheterna.

Genom ett aktivt nätverkande ger vi branschen en starkare röst.

IKEM:s personal bidrar till att administrera och facilitera nätverksmöten, men innehållet utgår från vad medlemmarna tycker är relevant för dem. Inom ramen för nätverken kan frågor identifieras som behöver lyftas upp till en arbetsgrupp eller till delbranschkommitté för vidare hantering. 

Om du vill veta mer eller är intresserad av att delta, är du välkommen att kontakta den som är ansvarig för respektive nätverk.

Andra samarbetsformer

Våra nätverk

Inom ett nätverk utbyter man erfarenheter om befintlig lagstiftning och policy. Ett nätverk sätter sin egen agenda utifrån vad som är aktuellt och relevant för dem.

 • Förpackningsnätverket

  Inom nätverket diskuterar vi frågor som rör tillverkning av plastförpackningar och emballage.

 • Nätverket för distributörer

  Det här nätverket hanterar till exempel kemikalie‐, miljö‐ eller transportfrågor ur ett specifikt distributörsperspektiv.

 • Nätverket för kemikaliekontroll

  Här diskuterar vi framför allt frågor som rör REACH och CLP. Men också nationell lagstiftning i den mån detfinns kvar inom kemikalieområdet.

 • Miljönätverket

  I miljönätverket deltar de som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till miljölagstiftning, tillsyn, avfall och tillstånd et cetera.

 • Plastnätverket

  Nätverket är en informationskanal för de medlemmar som arbetar med plast‐ och plastråvarufrågor.

 • Regionala arbetsgivarnätverk

  I de regionala nätverken diskuterar medlemsföretagens representanter med arbetsgivaransvar arbetsgivarrelaterade frågor.