Utvärdera klimatpolitiken

Regeringen bör göra en översyn av klimatpolitiken i syfte att utvärdera dess effektivitet och förenlighet med styrmedel på EU-nivå.

Svensk klimatpolitik består av en uppsättning lagar och regler. Trots att den övergripande målsättningen bör vara att minska de skadliga utsläppen förekommer det styrmedel med delvis andra syften.

Resultatet är att klimatpolitiken brister både i stringens och förutsebarhet. Regeringen bör därför göra en översyn av klimatpolitiken i syfte att utvärdera dess effektivitet och förenlighet med styrmedel på EU-nivå.