Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Arbetsvillkorsdirektivet genomförs i LAS från och med den 29 juni 2022

Sedan tidigare innehåller 6 c § LAS bestämmelser om att en arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Notera att informationsskyldigheten även gäller gentemot personer som normalt sett är undantagna från LAS, exempelvis anställda företagsledare och familjemedlemmar.

Informationsskyldigheten utökas från och med den 29 juni 2022, vilket innebär att informationen behöver innehålla följande uppgifter:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress
 • Anställningens tillträdesdag
 • Arbetsplats (om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats ska information lämnas om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats)

 • En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel
 • Anställningsform, dvs. om anställningen gäller tills vidare eller om det är en tidsbegränsad anställning
 • Om det är en tillsvidareanställning: vilka uppsägningstider som gäller*

 • Om det är fråga om en tidsbegränsad anställning: anställningens slutdag, eller under vilka förutsättningar anställningen upphör* samt vilken form av tidsbegränsad anställning som det är fråga om
 • Begynnelselön och andra löneförmåner, separat angivna*
 • Hur ofta och på vilket sätt lönen betalas ut

 • Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka* eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått
 • Vad som gäller för övertids- eller mertidsarbete och, i förekommande fall, ersättning för sådant arbete*

 • Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall:

  • Att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar
  • Regler för skiftbyte*
  • Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall*
  • Längden på arbetstagarens betalda semester*
  • De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet*
  • Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren*
  • Tillämpligt kollektivavtal

* Information som är markerad med en asterisk (*) kan lämnas i form av en hänvisning till lag eller kollektivavtal.

För anställningsavtal som har ingåtts före den 29 juni 2022 gäller tidigare bestämmelser, men om arbetstagaren begär det ska arbetsgivaren komplettera informationen.

Dessa lagändringar träder i kraft den 29 juni 2022. För anställningsavtal som ingåtts före den 29 juni 2022, gäller 6 c – 6 e §§ LAS i den äldre lydelsen. Om arbetstagaren begär det, ska arbetsgivaren lämna kompletterande information enligt de nya bestämmelserna i 6 c – 6 e §§ LAS.

Uppdaterade mallar på ikem.se

Du hittar nya mallar för Anställningsavtal/Anställningsbekräftelse i Arbetsgivarguiden Blanketter och mallar 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in