Den skånska industrins konkurrenskraft måste stärkas

Industrin i Skåne står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik. Men den står också inför stora utmaningar med skenande energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld. Samtidigt stundar avtalsrörelsen.

Snart går arbetsmarknadens parter in i en ny avtalsrörelse där industrin ska förhandla fram ett lönenormerande märke till den 31 mars. Avtalsrörelsen rör löner och avtalsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i Sverige. En förutsättning för växande industri och fler arbetstillfällen är att avtalen bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft.

På torsdagen den 27 oktober kommer IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna att vara på plats i Helsingborg för att ge sin bild av den skånska industrins konkurrenskraft och förutsättningar framåt. Tillsammans företräder de båda arbetsgivarorganisationerna 500 skånska företag med ca 20 000 anställda.

”Industrin står inför en omfattande omställning som kräver enorma investeringar i grön teknik, men det ekonomiska läget har försvårat utvecklingen. Till följd av höga energipriser och en vikande konjunktur riskerar företagen nu behöva vidta kraftfulla åtgärder. Ytterst kan det innebära att skåningar riskerar sina arbeten. Mot den bakgrunden tror jag att de kommande avtalsförhandlingarna kommer att bli ovanligt tuffa. Vi förhandlar för att stärka företagens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.”, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Industrins utveckling i Skåne har inte bara signifikant betydelse för regionens arbetstillfällen och skatteinkomster. Den påverkar också möjligheten att nå de fastställda klimatmålen genom den teknikutveckling som sker och genom nyinvesteringar.

Läs mer i debattartikeln i Sydsvenskan Den gröna omställningen innebär både möjligheter och utmaningar för industrin i Skåne