IKEM har växlat avtalskrav med fackförbunden

Idag, den 21 december, har IKEM utväxlat avtalskrav med fackförbunden inför avtalsförhandlingarna.

För IKEM är det mycket viktigt i kommande avtalsförhandlingar att kollektivavtalen ger bibehållen konkurrenskraft. Samtidigt måste avtalen bidra till att skapa bästa förutsättningar för medlemsföretagen att bedriva sin verksamhet och stödja deras utveckling. Därför kommer frågor om arbetstidsförläggning, förläggning av arbetstidsförkortning samt löne- och anställningsfrågor vara viktiga i förhandlingarna.

I korthet yrkar IKEM

  • Likalydande löneavtal med tjänstemannafacken
  • Tydliggöranden kring arbetstid, såsom skiftförläggning i avtalen med IF Metall och årsarbetstid för tjänstemän som arbetar skift
  • Att arbetstidsförkortning ska styras mot avsättning till pension
  • Att parterna bildar en arbetsgrupp som ska ta fram ett fristående, för lokala parter valbart, medarbetaravtal
  • Förenklade tidsbegränsade anställningar i avtalen med IF Metall
  • Större fördelning av lön efter prestation i avtalen med IF Metall

Fackförbundens yrkande

Från fackförbunden har IKEM mottagit de krav som framfördes i slutet av oktober.

  • Ettårigt avtal
  • 4,4 % i löneökning
  • 1600 kr i höjning av lägstlöner
  • Ytterligare avsättning till delpension

Utöver de gemensamma avtalskraven kräver tjänstemannaorganisationerna bland annat partsgemensam lönestatistik med IKEM samt tillämpningsanvisningar för löneavtalen. De kräver även att parterna ska ta fram en partsgemensam vägledning i frågor kring distansarbete. Vidare kräver de att föräldraledighetstillägget i kollektivavtalet ska utges i 126 arbetsdagar utan krav på kvalifikationstid, idag krävs ett års anställning.

IF Metall kräver bland annat begränsning av möjligheten till övertidsarbete och att de anställda ska få möjlighet att vara tjänstlediga för att pröva annat arbete under 6 månader. De kräver också högre ersättning vid arbete på obekväm arbetstid samt att de vill begränsa möjligheten att använda bemanningsföretag.