IKEM:s remissvar på förändringar av förpackningsinsamlingen

IKEM har nu svarat på regeringens remiss på promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

– Vi välkomnar delar av utredningens förslag som ett viktigt steg mot en reform för att möta utmaningen, men konstaterar samtidigt att förslaget innehåller allvarliga brister och risker som äventyrar såväl materialinsamlingen som det reformerade systemets långsiktiga hållbarhet, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

– De föreslagna förändringarna kring verksamhetsförpackningar är välkommet eftersom detta ger förutsättning för ökad insamling och materialåtervinning, säger Henrik Oxfall som ansvarar för plastbearbetningsfrågor på IKEM.

IKEM är via Plastbranschens Informationsråd en av ägarna till materialbolaget Svensk Plaståtervinning. Vi står därför bakom remissvaret från Svensk Plaståtervinning och i stora delar det från Svenskt Producentansvar.

Synpunkter som vi framför i remissvaret handlar bland annat om:

Ogenomtänkta övergångsregler från nuvarande system till kommunalt insamlingsansvar.

Vi anser att samtliga kommuner bör ta över insamlingsansvaret för befintliga insamlingssystem senast 2024 för att därefter över tid kunna införa fastighetsnära insamling eller annan insamling som är bäst lämpad utifrån lokala förutsättningar.

Risk för snedvriden konkurrens mellan producentansvarsorganisationer och mellan producenter

Vi är bland annat kritiska till att regeringens förslag saknar tydliga krav på återvinningsmetod och återvinningsmål för de producentansvarsorganisationer som söker godkännande. Risken är överhängande att detta leder till sämre återvinning, men också äventyrar viktiga nyinvesteringar i återvinningsteknik för cirkulär ekonomi.

Det saknas tillräckliga krav på kvantitet och kvalitet på insamlat material

Enligt promemorians förslag ska papper, glas, metall och plast samlas in genom fastighetsnära insamlingssystem. Vi ifrågasätter avsaknaden av närmare krav avseende såväl kvantitet som kvalitet på det insamlade materialet. Hög kvalitet är en förutsättning för cirkulär återvinning.

Oskäligt med krav på producentbekostad insamling på allmän plats

Regeringen föreslår att kommunerna ska samla in förpackningsavfall separat på allmän plats trots att försök med detta visat att fraktionerna blir så kontaminerade med fel förpackningar eller annat avfall att de inte lämpar sig för materialåtervinning utan behöver skickas till förbränning. Detta förslag är därför varken är kostnadseffektivt eller miljömässigt motiverat.

Viktigt att öka kraven på återvinningsbarhet

Vi stödjer en skärpning av kraven på återvinningsbarhet men anser att den föreslagna definitionen av återvinningsbarhet inte är anpassad för plastförpackningar, vilket Svensk Plaståtervinning belyste i sitt remissvar på engångsplastpromemorian.


Läs mer Regeringen: Remissvar Svensk plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning har önskat att definitionen för vad som är återvinningsbart förtydligas och skärps, samt att det bör framgå hur och vem som avgör om enskilda förpackningar uppnår nödvändiga kriterier.

Fokus bör ligga på högkvalitativ materialåtervinning.

Vi står bakom Svensk Plaståtervinnings förslag om ett krav på sorteringseffektivitet för att säkerställa att de insamlade plastförpackningarna återvinns till bästa möjliga kvalitet där blandade fraktioner av låg kvalitet hålls till ett minimum.

Vi står vidare bakom Svensk Plaståtervinnings förslag om att varje Producentansvarsorganisation årligen ska redovisa återvinningsgrad och klimatpåverkan per ton samt att Producentansvarsorganisation ansvarar för att sin del av de nationella återvinningsmålen nås.

Läs hela vårt remissvar här.