Lågkonjunkturen hotar redan jobben inom IKEM:s branscher

En ny undersökning från IKEM visar ett stort försäljningstapp för medlemsföretagen under kvartal tre. Index för exportförsäljningen (årstakt) har fallit lika brant som under inledningen av Coronapandemin. Lågkonjunkturen är här och utmaningarna är många med höjda räntor, skyhöga elpriser och fortsatt höga råvarupriser. Situationen har lett till att en fjärdedel av IKEM:s medlemmar överväger att varsla personal på grund av skenande energipriser.

Ingen av delbranscherna, plast/gummi, kemi eller läkemedel/raffinaderi, gick mot strömmen utan samtliga tappade i försäljningsvolym, men allra störst var tappet för plast- och gummiindustrin följt av kemiindustrin. För en majoritet av företagen (53 procent) slutade perioden dessutom sämre än försäljningsprognoserna.

- IKEM-branscherna har historiskt sett legat tidigt i konjunktursvängningarna. Undersökningen för tredje kvartalet visar tydligt att lågkonjunkturen är här för våra medlemmar och det är troligt att resten av industrin kommer att följa efter. Vi står inför en tuff vinter för svenska industriföretag, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Elkostnaderna är ett av de största orosmolnen för industriföretagen och jämfört med ett ”normalår” som 2019 har elkostnaderna nästan dubblerats från 7 till 13 procent av produktionskostnaderna.

Några medlemmar har redan stängt ned hela eller delar av produktionen som en konsekvens av de höga elpriserna. En tredjedel har själva investerat i egen elproduktion och 20 procent överväger att göra det. Inom plast- och gummiindustrin har 31 procent av företagen redan sagt upp eller varslat personal. Samtidigt överväger en fjärdedel av samtliga IKEM-företag att varsla delar av personalen om uppsägning på grund av elpriserna.

- Ingen fråga oroar mer än elförsörjningen eftersom det skapar så stor osäkerhet både vad gäller pris och tillgång till el. Regeringens förslag till elstöd för södra Sverige kommer att mildra effekterna men problemet med bristande tillgång på el i mellersta och södra Sverige kvarstår. Kommer det inte ytterligare åtgärder från regeringens sida kommer jobb att gå förlorade och investeringar riskeras, säger Carl Eckerdal.

Du hittar rapporten här.