Naturvårdsverkets plastuppdrag

I regleringsbrevet från regeringen till Naturvårdsverket för budgetåret 2022 finns flera uppdrag inom plastområdet. Ett av dessa är att arbeta med att rätt plast ska vara på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi. Enligt regeringen gör man stora satsningar i budgeten för 2022 för att uppnå en hållbar plastanvändning med giftfria och cirkulära plastflöden utan läckage. Här ingår 25 miljoner till Naturvårdsverkets arbete.

I uppdraget som handlar om rätt plast på rätt plats ska Naturvårdsverket arbeta för att främja omställningen av plast i en cirkulär ekonomi och för att kunna nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

För att göra detta ska Naturvårdsverket:

  • kartlägga plastflöden i Sverige och analysera och föreslå hur myndigheten på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt kontinuerligt kan följa plastflöden i omställningen till en cirkulär ekonomi. Denna del av uppdraget ska redovisas senast 16 december 2022.

  • analysera och kartlägga vilka typer av plaster som lämpar sig för olika typer av användningar för att uppnå cirkulära flöden och minska klimatpåverkan från plaster exempelvis att redan i designskedet fastställa när fossil plast kan ersättas med biobaserade plaster, återanvändbara material, återvunnen plast, plast med lång livslängd eller andra material, samt vilken plast som är lämpligast för olika användningsområden.

  • undersöka vilka avfallsströmmar av plast som inte omfattas av utsorteringskrav idag som är lämpliga att ställa högre utsorteringskrav på för att öka möjligheten att använda avfallet som resurs i en cirkulär och fossilfri ekonomi.

  • analysera och föreslå ytterligare styrmedel som behövs för att rätt plast används på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi.

Naturvårdsverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2024. Myndigheten ska redovisa författningsförslag där det finns behov.

Tillsyn engångsplastproducenter och förpackningsproducenter

Naturvårdsverket ska redovisa hur myndigheten utvecklat sitt arbete med tillsyn över producenter av plastprodukter för engångsbruk enligt förordningen (2021:996) om engångsprodukter, förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksprodukter och filter, förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter samt för förpackningsproducenter enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Genomförande av nya bestämmelser i förpackningsdirektivet

Naturvårdsverket ska ta fram en plan om hur myndigheten ska arbeta för att möjliggöra ett bra genomförande av de minimikrav för utökat producentansvar som har införts i förpackningsdirektivet. Det innebär arbete med förberedelser för genomförandet av en ny förpackningsförordning, inklusive nödvändiga föreskrifter och vägledning. Myndigheten ska inför framtagandet av planen ha dialog med berörda aktörer såsom producenter, kommuner, återvinningsentreprenörer och fastighetsägare. Planen ska översiktligt redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 17 juni 2022.

Globala standarder för plastprodukter

Naturvårdsverket ska inför kommande internationella förhandlingsmöten om en global överenskommelse för plast ta fram underlag för att främja framtagandet av globala standarder för cirkulära och giftfria plastprodukter. Naturvårdsverket ska inför detta ta stöd av Svenska institutet för standarder, och vid behov designhögskolor och tekniska universitet. Naturvårdsverket ska också inhämta synpunkter från näringslivet på lämpligt sätt. Uppdragets resultat ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 november 2023.

Övervakning mikroplast

Naturvårdsverket ska utreda hur miljöövervakningen, inklusive den hälsorelaterade miljöövervakningen, kan utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt genom mätningar och modellering för att omfatta kartläggning av mikroplaster. Naturvårdsverket ska redovisa lämpliga metoder och kostnader för att över tid kunna få en bild och följa spridning och exponering för mikroplaster i Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast 1 februari 2024.

Läs Naturvårdsverkets regleringsbrev 

Till regeringens pressmeddelande om rätt plast på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonom

 

 

Läs även