Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Övergångsbestämmelser till de nya LAS- och omställningsreglerna

Den 8 juni antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i LAS samt om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden. I dagarna undertecknas Huvudavtalet av Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Bestämmelserna i lag och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

Här redogör vi för övergångsbestämmelser och när de olika reglerna aktualiseras i praktiken.

Här kan du ta del av det webbinarie som sändes i april med information om de nya reglerna, klicka in på  "LAS och omställning" . Vi planerar fler webbinarier till hösten.

Saklig grund blir sakliga skäl och Anställningens bestående vid tvist om uppsägning

Om en arbetsgivare före den 1 oktober 2022 har sagt upp eller avskedat en arbetstagare, eller har inlett ett förfarande för uppsägning eller avskedande genom en förhandlingsframställning, en underrättelse eller ett varsel, gäller äldre föreskrifter fortfarande för frågor som har att göra med den uppsägningen eller det avskedandet.

Turordning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller fortfarande 22 § i den äldre lydelsen, om arbetsgivaren har begärt förhandling enligt MBL i frågan före den 1 oktober 2022.

Allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning

Dessa förändringar berör inte IKEM:s medlemsföretag, eftersom kollektivavtalen ersätter LAS regler om tidsbegränsade anställningar. Endast de i kollektivavtalen angivna formerna av tidsbegränsade anställningar är tillåtna.

Heltid som norm

Bestämmelsen börjar tillämpas den 1 oktober 2022. Vad gäller regeln att arbetsgivaren på arbetstagarens begäran skriftligen ska ange skälet till att anställningen inte avser heltid har arbetsgivaren under perioden 1 oktober 2022 – 1 januari 2023 tre månader på sig att skriftligen ange skälet lämna information till arbetstagaren, i stället för tre veckor.

Hyvling

Bestämmelserna om att omplaceringserbjudande med sänkt sysselsättningsgrad ska lämnas i turordning samt regeln om rätten till omställningstid tillämpas endast i fråga om omplaceringserbjudanden som lämnas från och med den 1 oktober 2022.

Omplaceringserbjudanden som lämnas före den 1 oktober 2022 påverkas alltså inte av bestämmelsen.

Bemanning - inhyrning

Vid beräkningen av den tid under vilken arbetstagaren har varit placerad hos kundföretaget ska bortses från tid före den 1 oktober 2022. Reglerna slår alltså till först den 1 oktober 2024.

Statligt omställningsstudiestöd

Det statliga omställningsstudiestödet handläggs av CSN. Det är till för alla yrkesverksamma personer som vill bredda sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Ansökan öppnar den 1 oktober 2022, då det går att söka omställningsstudiestöd för studier i Sverige som börjar någon gång under perioden 1 januari – 30 juni 2023. Därefter är det två ansökningsomgångar per år.

 

Tidigaste dag för ansökan

För studier som startar någon gång under perioden

1 april

1 juli – 31 december

1 oktober

1 januari – 30 juni

 

Studieledighetslagen är tillämplig för eventuella ledighetsansökningar från anställda.

Läs mer under Arbetsgivarguiden i kapitlet Studieledighet 

Huvudavtalets bestämmelser om omställning

Bestämmelserna om omställningsstöd och AGE/AGB ska tillämpas om anställningen upphört på grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning den 1 oktober 2022 eller senare. Bestämmelserna om kompetensstöd ska tillämpas om ansökan om kompetensstöd inkommit till TRR/TSL den 1 oktober 2022 eller senare.

Huvudavtalets bestämmelser om omställning ersätter befintliga omställningsavtal. Om en anställning har upphört på grund av arbetsbrist, sjukdom eller tidsbegränsad anställning före den 1 oktober 2022 har  individen rätt till omställningsstöd och AGE/AGB enligt villkoren i tidigare omställningsavtal.

Läs mer: www.tsl.se

Läs mer: www.trr.se

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in