Ersättning till arbetsgivare som betalat avgift till TRR och TSL 2022

Centrala parter har givit Fora i uppdrag att ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet för arbetsgivare som har betalat avgift till omställningsorganisationerna TRR och TSL. Fora har därför ansökt om ersättning för arbetsgivare som har betalat avgift till TRR och TSL för perioden oktober–december 2022. Ersättningen motsvarar högst 0,15 procent av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Kammarkollegiet kommer att utbetala ersättningen till Fora som i sin tur kommer att utbetala ersättningen till arbetsgivarna. Tidplanen är att Fora kommer att utbetala ersättningen i om-gångar till arbetsgivarna under perioden vecka 47 (20–24 november) till och med vecka 50 (11–15 december). Några dagar före utbetalningen kommer arbetsgivaren genom ett beslutsbrev från Fora få in-formation om bland annat vilket belopp som kommer att utbetalas.

Den arbetsgivare som anser att beslutet om ersättning är felaktigt måste själv begära omprövning eller överklaga direkt hos Kammarkollegiet inom tre veckor från det att Fora fått beslutet elektroniskt. Beslutet finns tillgängligt för arbetsgivare på Mina sidor kort efter det att Fora tagit emot det. För att inte missa tidsfristen är det viktigt att arbetsgivaren håller sig uppdaterad om informationen på Mina sidor på www.fora.se

Mer information finns på www.fora.se/ersättning