Förändringar i Tjänstemannavtalet

Årets avtalsförhandlingar när det gäller Tjänstemannaavtalet innebär förutom att vi enats om stupstockar - det vill säga de löneökningar och revisionsdatum som gäller om man inte lokalt kommer överens om annat - och avtalslängd även ett litet antal nyheter som bland annat gäller pensionsåldern, partiell frånvaro och förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jourtid.

Förändrat regelverk gällande tjänstemän som uppnått pensionsåldern

Samtliga tjänstemän har nu rätt till sjuklön from dag 15 i sjuklöneperioden, något som tidigare behövde överenskommas särskilt. Med anledning av förändrade skrivningar angående pensionsålder i LAS samt ITP1-avtalet, förenklas och förtydligas avtalstexten i enlighet med rubriken. (§1 Mom 3)

Möjligheten att tidsbegränsat anställa mindre än en månad vid 65 år fyllda förtydligas. (§2 Mom 2:1)

Partiell frånvaro hel månad

Med utgångspunkt i att arbetsgivaren vid hel ledighet under en hel månad gör avdrag för hela månadslönen, så har man även kunnat göra partiellt avdrag vid partiell ledighet under en hel månad. Detta har dock inte varit helt tydligt i avtalet. Detta har vi nu rått bot och bättring på, och förtydligat momentet så att denna regel gäller både vid hel och partiell ledighet som sträcker sig över hela månaden. (§9 Mom 3:5)

Överenskommelse om ersättning för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jourtid – nya divisorer

Avtalets divisorer för ovanstående ersättningar har justerats, moderniserats och förenklats. Förändringarna innebär en förenkling av tabeller samt att Pingst och Nationaldag nu ska ersättas som vanlig helt och inte längre som storhelg. Med anledning av detta har ersättningarna omfördelats, men förändringen innebär ingen ökad kostnad på årsbasis

OBS! Notera att de nya ersättningsnivåerna gäller from 1 juli 2023. Detta med anledning av att tid ska finnas att justera i era lönesystem.

Läs mer

Sammanfattningen av det nya Tjänstemannavtalet finns under Kollektivavtal.
Sammanfattning av tjänstemannavtalet