IKEM om regeringens klimathandlingsplan

Regeringen ska enligt klimatlagen vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen. Den visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå de nationella klimatmålen. Innovations- och kemiindustrierna i Sverige står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen.

IKEM:s inspel till regeringens klimathandlingsplan 2023

 • Regeringen bör utvidga Energimyndighetens uppdrag från att vara
  kompetenscenter inom Bio-CCS till att också omfatta all CCS och CCU
 • Regeringen bör tillsätta en statlig utredning om hur regelverk
  behöver förändras eller förtydligas för att möjliggöra industrins
  tillgång till framtidens cirkulära kolkällor
 • Ställ krav på analys av möjlig värmeåtervinning innan
  nya projekt för produktion av värmeenergi godkänns

Läs mer om inspelen här.