Kan vi starta arbetet med lönerevision, trots att det nya avtalet inte är klart?

Avtalsförhandlingarna pågår som bäst och de avtal vi har idag avhandlar inte hur 2023 års lönerevision ska hanteras. Kan man då starta arbetet med årets lönerevision lokalt? Vår rekommendation är att ni inte påbörjar diskussioner lokalt om avsättningar. Här beskriver vi varför.

Som ni vet är IKEM i likhet med flertalet andra arbetsgivarorganisationer i skrivande stund involverade i den avtalsrörelse som har till syfte att ge oss nya kollektivavtal. Detta innebär även att de avtal vi idag har sjunger på sin sista vers och därmed inte avhandlar hur 2023 års lönerevision ska hanteras. Några av er medlemsföretag kanske undrar om ni lokalt överhuvudtaget kan starta upp arbetet med årets lönerevision, eller om ni måste avvakta tills nya avtal tecknats innan arbetet kan starta? Vår rekommendation är att ni inte påbörjar diskussioner lokalt om avsättningar. Här beskriver vi varför ni inte ska påbörja diskussioner lokalt.

I nuläget går det inte att säga vad slutresultat av årets lönerörelse landar på. Industrimärket är inte satt, vilket innebär att vi än så länge inte vet hur stor pengapåsen är som ska fördelas eller hur stor avsättningen till delpension blir. Vi vill därför vara väldigt tydliga i vår rekommendation att inte påbörja diskussioner lokalt om avsättningar eller potter, och än mindre ge några utfästelser i detta avseende.

I vårt arbete med att försöka komma överens med facken om en siffra som stärker och inte försämrar den svenska industrins konkurrenskraft är det viktigt att vi på arbetsgivarsidan håller ihop och inte ger ensidiga utfästelser som riskerar att försämra trovärdigheten i vår argumentation.

Genom att genomföra löneökningar innan avtalen är signerade och klara riskerar man även att behöva genomföra två lönerevisioner under 2023, förutom den som är genomförd på eget bevåg även den som de kommande avtalen ställer upp regler för. Har man då inte lokalt tydligt överenskommit att den förstnämnda ersätter den sistnämnda, finns risken att facken ser detta som ett avtalsbrott och påkallar förhandling.

Med detta sagt, och även om förändringar i själva lönerevisionsprocessen och beskrivningar hur den bör gå till är föremål för diskussion och kan komma att få nya avtalstexter, är prognosen att löneavtalen i stort kommer ha en liknande innebörd som idag. Det innebär processer med i grunden likartade komponenter som de nuvarande avtalen.

Med avstamp i den prognosen ser vi det som fullt möjligt att börja förbereda årets lönerevision. Man kan t ex börja med se över nuvarande och önskad lönestruktur, var behöver satsningar göras, se över såväl företagets ekonomiska situation samt relevanta omvärldsförhållanden. En annan lämplig förberedelse kan vara att se över eventuella utbildningsbehov samt behov av stöd hos de lönesättande cheferna.

I många av våra avtal ingår att lokala parter inledningsvis träffar överenskommelse om formerna och tidplanen för årets lönerevision. Min rekommendation är att ta en inledande kontakt med era lokala motparter för att vara förberedda när de nya avtalen är klara. Självklart går inte löneprocessen att slutföra innan de nya avtalen landat på skrivborden, men risken med att avvakta även med det förberedande arbetet är att tidsschemat för att genomföra hela processen blir väl pressat, vilket riskerar att skapa irritation i onödan.