Konjunkturbarometern Q2: Europeisk kemiindustri i motvind

IKEM:s konjunkturbarometer för Q2 2023 visar att kemiindustrin har stora utmaningar. Att försäljningsvolymerna gick ned så kraftigt var långt ifrån förväntat och kronraset ger klart begränsade exportfördelar. Problem med råvaru- och energiförsörjning drabbar kemiindustrin i hela Europa.

Plast-, gummi- och kemiindustrierna rapporterar nu om markanta volymtapp på exportmarknaden och konjunkturbarometern för Q2 visar den svagaste utveckling under tidsseriens sjuåriga historia. Kemiindustrin förutser dessutom fortsatta produktionsminskningar under 2023. Mot strömmen går dock läkemedelsexporten med sina oförändrade höga exportvolymer.