Arbetskraftsinvandring central för svensk ekonomi och industrins omställning

Den kunskapsintensiva industrin är helt beroende av att kunna rekrytera rätt personer. Arbetskraftsinvandringen är avgörande för innovations- och kemiindustrin eftersom den i stor utsträckning möjliggör expansion och det gröna teknikskiftet. En ny analys från IKEM visar att arbetskraftsinvandringen bidrog med 45 miljarder kronor till Sveriges BNP och 15 miljarder kronor i skatteintäkter år 2022. En majoritet av bidraget kommer från industrinära yrken.

Arbetskraftsinvandringen är avgörande för den kunskapsintensiva industrins kompetensförsörjning. Den gröna omställningen kräver fler tekniker, ingenjörer och andra yrkesgrupper än vad som finns tillgängligt utan internationell rekrytering. I debatten om arbetskraftsinvandring är en av de viktiga frågorna den samhälls­ekonomiska effekten.

– Civilingenjörer, tekniker och systemutvecklare bidrar med störst samhällsekonomiskt värde till svensk ekonomi. IKEM:s medlemsföretag är kunskapsintensiva och dessa tre yrkesgrupper utgör merparten av företagens internationella rekryteringar. Såväl industrin som Sverige skulle tjäna på en fördubblad arbetskraftsinvandring, säger Caspian Rehbinder, som har gjort analysen och är arbetsmarknadsansvarig på IKEM.

IKEM:s analys visar att den nuvarande arbets­krafts­invandringen bidrar med 45 miljarder kronor till samhälls­ekonomin i förädlings­värde och 15 miljarder kronor i skatteintäkter.

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige behöver rekrytera 10 000 personer med högskoleutbildning senast 2030. 68 procent av företagen har redan idag vakanser med anledning av kompetensbrist. IKEM har tidigare krävt att regeringen vidtar åtgärder för att fördubbla arbetskraftsinvandringen.

– Det gröna teknikskiftet ställer höga krav på kompetensen och bristen på kvalificerade personer är ett av de största tillväxthindren för industrin. Företagen varnar för att det också blir svårare att rekrytera internationell kompetens, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Regeringen har som uttalad ambition att underlätta för den hög­kvalificerade arbetskraftsinvandringen. De här siffrorna illustrerar hur viktigt det är för Sverige, men om det faktiskt ska ge resultat behövs betydligt mer.

– Det är glädjande att arbetskraftsinvandringen bidrar med stora värden till ekonomin, men det behöver göras mycket mer för att stärka Sveriges attraktivitet. Regeringen behöver ta krafttag för att få ned handläggningstiderna, förbättra expertskatten och underlätta processerna för att få arbetstillstånd, säger Caspian Rehbinder, arbetsmarknadsansvarig på IKEM.