Utan effekt ingen omställning – gör elsystemet till riksintresse

Svenska Kraftnät har idag publicerat ”Nätutvecklingsplan 2024–2033”. Planen beskriver pågående investeringar i anläggningsprojekt och aktuella behovsutredningar under de kommande tio åren. Slutsatsen är att trots exceptionellt kraftig utbyggnad så räcker stamnätet inte för att klara industrins omställning. Det duger inte, anser IKEM.

IKEM välkomnar Svenska kraftnäts rapport ”Nätutvecklingsplan 2024–2033” som tydliggör utbyggnadsbehovet av elsystemet. Det är nu dags för staten att agera och ta ett större ansvar för att klimatomställningen ska bli möjlig.

– Företagen är beredda att göra de investeringar som krävs för att ställa om, men då måste staten samtidigt kunna hålla minst samma tempo för att leverera den fossilfria el och energi som krävs. Det här duger inte. Man kan inte utse industrin till Sveriges miljörörelse och samtidigt omöjliggöra omställningen, säger Malin Johansson, ansvarig energi- och klimatpolitik, IKEM.

Innovations- och kemiindustrin ligger först i värdekedjan och företagen producerar insatsvaror som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Med en energi- och klimateffektiv produktion skulle IKEM:s medlemmar kunna skapa hållbara produkter med låg miljöpåverkan till användare i hela värdekedjan. Men omställningen kommer innebära en elförbrukning som motsvarar all den hushållsel som används i dag.

– Regeringen måste säkerställa ett elsystem som möter behoven och investera i förstärkningar av el- och distributionsnäten. Det tar idag alldeles för lång tid att få tillstånd och att bygga, under den tiden förlorar vi både i konkurrenskraft och klimatpåverkan. Elsystemet måste bli ett riksintresse och staten måste ta det överordnade ansvaret för utbyggnaden, säger Malin Johansson, ansvarig energi- och klimatpolitik, IKEM.

Södra Sverige, där de stora kemiklustren finns, är idag ett underskottsområde som är beroende av elimport från framför allt norra Sverige.

– Det är just nu ett mycket stort fokus på industrins omställning och utveckling i norra Sverige. Men den industrin är också beroende av innovations- och kemiindustrin i södra Sverige. Det krävs ett helhetsgrepp för att lyckas nå klimatmålen, säger Malin Johansson, ansvarig energi- och klimatpolitik, IKEM.

Ta del av IKEM:s inspel till regeringens inriktningsproposition på energiområdet.