Belgien tar över ordförandeklubban i EU:s ministerråd

Idag går ordförandeskapet i EU över till Belgien från Spanien.

Prioriteringarna är:

  • Försvara rättstatens principer, demokrati och sammanhållning
  • Stärka konkurrenskraften
  • Genomföra en grön och rättvis omställning
  • Stärka agendan för de sociala rättigheterna och hälsa
  • Skydda människor och gränserna
  • Främja ett globalt Europa

Som ordförandeland ligger det nu på Belgien att leda de 10 olika ministerråden och finna överenskommelser tillsammans med de andra 26 medlemsstaternas ministrar. Belgien kommer också företräda rådet i möten med EU-kommissionen och i förhandling med parlamentet i lagstiftningsärenden. Under ordförandeskapets sex månader kommer 530 informella möten och 2000 formella möten att genomföras.

Belgien ingår i en trio av ordförandeskap – Spanien, Belgien och Ungern – som tillsammans kommer att jobba för att finna gemensamma lösningar på utmaningarna som ligger framför dem. En viktig händelse under det belgiska ordförandeskapet är självklart EU-valet som kommer att ske i de 27 medlemsstaterna 6-9 juni. Europavalet sker den 9 juni i Sverige.

– Belgien har en viktig uppgift att se till att rådets strategiska agenda för 2024-2029 färdigställs. De har också en viktig roll i att bereda frågan om den Europeiska unionens framtid. Jag ser mycket positivt på att Belgien särskilt pekar på vikten av en stärkt frihandel och att skapa lika spelregler för europeisk industri såväl på den inre marknaden som på den globala marknaden. Detta är viktiga utgångspunkter för ett exportberoende land som Sverige, säger Mikael Möller, chef för IKEM:s brysselkontor.

Rysslands aggression mot Ukraina kommer fortsatt att vara en central fråga för det belgiska ordförandeskapet och har övergripande konsekvenser för EU, inte minst vad gäller energisäkerhet och energikostnader. Därtill kommer konflikten i mellanöstern.

– Vi står inför en ny geopolitisk verklighet som pressar europeisk industri och lyfter konkurrenskraftsfrågan. Politiskt innebär det ett stort ansvar att finna en sammanhållen och framtidssäkrad industripolitik som skapar goda förutsättningar för en växande industri med låga klimatavtryck som attraherar investeringar och står sig i den hårdnande globala konkurrensen, säger Mikael Möller, chef för IKEM:s brysselkontor.

Den 1 juli tar Ungern över ordförandeskapet från Belgien.

Ordförandeskapets alla aktiviteter och händelser går att följa på Belgian presidency of the Council of the European Union (europa.eu).

TRIO-programmet kan läsas här Trio programme (europa.eu).