Fakta om plastmaterialet PVC!

Plastmaterialet PVC används inom byggsektorn, sjukvård, transport och elektronik, vilket gör PVC till ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Vi jobbar för klimatet och just pvc är både klimatsmart och energisnålt.
  • På pvc.se finns fakta om hur våra företag arbetar med att anpassa PVC-produkterna till ett hållbart samhälle.
  • Vi ger också saklig information om PVC som råvara och material

PVC är ett hållbart material

PVC är en klimatsmart plast. Den är den plast som har lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen, enligt den europeiska plastbranschens statistik. PVC är också den plast som förbrukar lägst energi.

Hållbar utveckling

PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen på olika sätt. Det handlar både om att förbättra hållbarheten för PVC-produkterna och att produkterna bidrar till ett hållbart samhälle.

VinylPlus

Det övergripande målet med VinylPlus är att hjälpa industrin att realisera visionen om att PVC ska vara ett material som man väljer när det gäller kvalitet, värde och miljösäkerhet.

Det borde idag vara självklart för upphandlare att ställa krav på att entreprenören samlar in installationsspill. Det är en utmärkt råvara och vi har redan ett system för att samla in och återvinna den.

VinylPlus® Skapar en cirkulär ekonomi för PVC

VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagande för en hållbar utveckling. Under 2019 ledde arbetet till att 771 313 ton PVC återvanns. Det innebär att branschen nästan nådde målet för år 2020, som är 800 000 ton. Med denna ökningstakt ser det även hoppfullt ut att det nya målet för år 2025 ska uppnås. Detta åtagande kopplar till EU-kommissionens initiativ Circular Plastics Alliance som ska öka återanvändning, återvinning och användning av återvunnen plast. Detta är resultat som nu presenteras i den årliga lägesrapporten för VinylPlus.

Läs om hur VinylPlus skapar en cirkulär ekonomi

VinylPlus Sustainability Forum 2020: #CIRCULARVINYL - Nya datum!

PVC-branschens stora hållbarhetskonferens “VinylPlus Sustainability Forum” har i år temat #CIRCULARVINYL. Frågor i fokus blir de viktigaste hållbarhetsutmaningarna och hur PVC-industrin kommer att omformas under de kommande åren, både ur ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Konferensen samlar företrädare för EU:s institutioner, FN, frivillighetsorganisationer, politiker, akademi och hela PVC-industrins värdekedja i Florens, Italien, den 14 och 15 oktober2020.

Mer om Forum 2020 14-15 oktober i Italien

Kommunens klimatavtryck kan påverkas redan på golvnivå

Upphandlare kan bidra till att minska klimatpåverkan genom att ställa rätt krav vid byggprojekt. Ett exempel är att se till att plastspill från golvläggning återvinns i stället för att brännas upp. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide för hur man gör.

Så kan klimatpåverkan minskas på golvnivå

Europaparlamentet säger nej till plaståtervinning

Europaparlamentet har idag stoppat kommissionens förslag om begränsningar av bly i PVC. Beslutet innebär att ledamöterna struntar i den omfattande utvärdering som gjorts av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) vilken slår fast att återvinning är det bästa alternativet ur hälso- och miljösynpunkt.

Mer om EU-parlamentets nej till plaståtervinning

Golvåtervinning får stöd till cirkulär lösning

Naturvårdsverket delar nu ut 610.000 kronor i stöd till IVL Svenska Miljöinstitutet och Golvbranschen, GBR för att vidareutveckla återvinningssystemet GBR Golvåtervinning. Samarbetet syftar till att hitta nya cirkulära lösningar för att öka återvinningen av plastgolv på den svenska marknaden. Enligt Naturvårdsverkets bedömning har projektet potential att bidra till Sveriges miljömål.

Nya cirkulära lösningar för att återvinna plastgolv

Nu lanseras världens första bio-baserade PVC

Det är företaget INOVYN som nu lanserat sin senaste generation av PVC under varumärket BIOVYNTM. Det innebär att de är världens första kommersiella tillverkare av bio-baserad PVC. INOVYN har i produktutvecklingen arbetat nära golvtillverkaren Tarkett. Därför kommer den första användningen av BIOVYNTM bli i en ny golvkollektion från Tarkett.

Mer om världens första biobaserade PVC

Återvinningen av PVC ökade med över 15 % under 2018

Genom PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus® återvanns 739 525 ton PVC under 2018. Det var en ökning med 15,6 % jämfört med föregående år. Resultatet presenterades på konferensen VinylPlus Sustainability Forum, som ägde rum den 9 och 10 maj i Prag, Tjeckien. Där presenterad industrin även ytterligare framsteg i sitt hållbarhetsarbete för PVC.

Mer om PVC-branschens återvinning 2018

Perstorps mjukgörare Pevalen ™ godkänd för livsmedelskontakt

Kemiföretaget Perstorp utvecklar högpresterande och hållbara mjukgörare. Nu har deras nya mjukgörare Pevalen blivit godkänd av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) för kontakt med livsmedel. För att möta den växande efterfrågan har produktionskapaciteten väsentligt expanderats.

Läs mer om Perstorps mjukgörare

Ny svensk innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Tarkett har lanserat en ny teknik som innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester. Det gör att gamla golv kan återvinnas till råvaror som har lika hög kvalitet som plast gjord direkt av nya råvaror. Innovationen som har forskats fram i Sverige möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv.

Mer om Tarketts återvinning av gamla plastgolv

Innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras stora mängder rör vid nybyggnationer och underhåll av infrastruktur och byggnader. Om spillet som uppstår vid installationerna skulle materialåtervinnas skulle besparingen bli runt 50 miljoner kronor i materialvärde per år. Dessutom skulle miljöpåverkan minska avsevärt. Detta visar projektet Repipe som lämnat sin slutrapport till RE:Source.

Innovativ återvinning minskar miljöpåverkan avsevärt

Cirkulär ekonomi

PVC är en plast som har fler fördelar när det gäller övergången till en cirkulär ekonomi. Dels ger PVC produkter med lång livslängd och dels är PVC återvinningsbart. PVC kan återvinnas upp till 8 gånger beroende på användningsområde innan egenskaperna börjar bli sämre.

Beroende på PVC-typ och återvinningsprocessen kan man spara upp till 90 % energi jämfört med nyråvara. Vidare visar en konservativ uppskattning att man sparar 2 kg CO2 för varje kg PVC som återvinns.

Plasten PVC har fler fördelar i en cirkulär ekonomi

Vi vill att Sverige ska vara ledande i omställningen till en cirkulär ekonomi för plast. Ökad dialog mellan näringslivet och upphandlare är mycket viktigt för att rätt krav ska ställas och marknaden har möjlighet att uppfylla dessa.