Återvinning i Sverige

I Sverige finns det sedan många år tillbaka möjligheter att återvinna PVC-produkter som golv, rör och kabel. PVC Forum arbetar för att öka återvinningen ytterligare som en del i PVC-branschens frivilliga åtagande för hållbar utveckling, VinylPlus.

Här är exempel på återvinning av PVC-produkter i Sverige.

Golvåtervinning

Golvbranschens startade ett system för återvinning av installationsspill från plastmattor 1999. Vid installation av plastgolv kan det ibland uppstå så mycket som tio procent spill i form av tillskurna kanter och restbitar.

Genom GBR Golvåtervinning kan installationsspillet tas tillvara på ett miljöriktigt sätt. GBR Golvåtervinning tar hand om alla golv- och väggmaterial av PVC och polyolefin från alla större leverantörer på den svenska marknaden. 2018 samlade man in över 450 ton installationsspill varav cirka 400 ton är Tarkett-produkter.  75 procent av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar 100.000 kvadratmeter golv. Golvbranschen strävar ständigt efter att bli bättre på att återvinna och målet är att återvinna 800 ton 2020. Varje kilo återvunnen plast sparar 2 kilo koldioxid (CO2). 

Insamlingssystemet fungerar på följande sätt:

  • Golvföretaget som lägger in golvet samlar också in spillet.
  • Spillet hämtas sedan med "Grön Retur", detta för att minska miljöbelastningen av transporten - lastbilarna går aldrig tomma.
  • En stor andel av spillet mals ned till granulat och blir till nya golv.
  • Resterande energiutvinns för att bland annat ge värme till våra bostäder via kommunernas fjärrvärmesystem.

Läs mer om Golvbranschens återvinningssystem 

Tarkett har en ny tvätteknik

Nyligen lanserade Tarkett en ny tvätteknik som man utvecklat för att få bort lim och spackel. Det innebär nya möjligheter att återvinna gamla glastgolv till samma höga kvalité som ny plast.

IVL har uppskattat att det finns inbyggt i samhället 150 miljoner kvm plastgolv, och om dessa skulle återvinnas skulle det innebära en besparing av koldioxid på uppemot 1 miljon ton.

Läs mer om Tarketts nya tvätteknik på deras webbsida 

När det gäller gamla golv arbetar den svenska PVC-branschen på att få igång ett insamlingssystem för alla byggprodukter i PVC. I flera europeiska länder finns redan sådan insamling och återvinning.

Röråtervinning

Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har sedan 1996 bedrivit en landsomfattande insamling och återvinning av plaströrsspill från nybyggnationer, vid utbyte av gamla ledningar samt från ombyggnationer och rivningar. Återvinningssystemet omfattar rör och rördelar av PVC, PE och PP. Endast rör- och rördelar som kommer från KWH Pipe, Pipelife, Uponor och Wavin får lämnas i containrarna.

Insamlingen av plaströrsspill sker i samarbete med ett antal miljömedvetna kommuner/VA-verk med strategiskt läge i Sverige. Kommunerna har valts så att ett antal containrar på 35 kubikmeter ska finnas på strategiska platser i södra och mellersta Sverige.

NPG:s ambition är att det ska finnas en container för plaströrsavfall på rimligt avstånd från de flesta orter i Sverige. För närvarande finns containrar på sju platser i landet.

Läs mer om Nordiska Plaströrgruppens insamlingssystem 

Nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering, återvinning av plaströr

Nyligen har forskningsprojektet REPIPE lämnat sin slutrapport. Syftet med projektet har varit att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr. Enligt slutrapporten skapas omkring 5.000 ton spill årligen i samband med att rören installeras. Som det är idag går spillet nästan uteslutande till energiåtervinning.

Om man istället skulle materialåtervinna spillet skulle besparingen bli runt 50 miljoner kronor i materialvärden per år. Dessutom sparas 2 kilo koldioxidekvivalenter per kilo plast vid användning av återvunnen rörplast. För att ta nästa steg och göra materialåtervinning av rörspill till verklighet har ett konsortium med 30 partners sökt ett demonstrationsprojekt inom innovationsprogrammet RE:Source.

Läs mer om REPIPE på RE:Sources webbsida 

Forskningsprojekt

Återvinning av plastavfall från byggsektorn

Under 2011 och 2012 finansierade Vinnova förstudien Återvinning av plastavfall från byggsektorn som genomfördes IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL). För att bygga vidare på denna studie finansierade PVC Forum tillsammans med Stiftelsen IVL under 2013 och 2014 två fallstudier för att undersöka potentialerna för att sortera ut och upparbeta plastavfall från rivning och ombyggnation för materialåtervinning. Dessa studier finns publicerade i IVL-rapporter.

PVC Forum:s deltagande

  • Under våren 2016 startade ett treårigt forskningsprojekt CONSTRUCTIVATE - Sustainable recycling of construction and demolition waste. PVC Forum deltar i flera av projektets arbetspaket.
  • PVC Forum har också deltagit i en förstudie för en hållbar hantering av plastavfall från sjukvården.

VinlylPlus driver på återvinningen av PVC

Tack vare VinylPlus har PVC-branschen lyckats återvinna mer än 4 miljoner ton PVC sedan 2000.

Läs mer