Cirkulärt byggande – vad krävs för att öka takten i omställningen?

Byggsektorn står för en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Ett sätt att minska denna klimatpåverkan är att arbeta med återbruk och återvinning. Plast är ett av de byggnadsmaterial som både kan och behöver återvinnas i högre utsträckning. I dag materialåtervinns enligt Naturvårdsverket endast 10 procent av plasten i Sverige.

PVC är den mest använda plasten i byggsektorn och det finns en oerhörd potential i ökad återvinning av PVC i Sverige – med minskad klimatpåverkan som följd. För att omställningen ska ske snabbt behövs dels samverkan mellan alla aktörer i byggbranschen och dels en rad åtgärder från politiker nationellt, regionalt och på kommunal nivå. PVC Forum har tagit fram ett positionsdokument med en rad förslag som bidrar till att processen skyndas på.

Här är några exempel:

  • Sätt upp nationella mål för cirkularitet.
  • Ställ krav på återvunnen råvara i nya produkter genom kvotplikt.
  • Anpassa LOU så att återvinning och återbruk främjas och så att efterfrågan på återvunnet material ökar.
  • Tydliggör ansvarsfördelningen för när material tas om hand för återanvändning / återvinning genom lagstiftning och förbättrad kontroll.
  • Stärk kompetensen hos kommuner / regioner / myndigheter om cirkulärt byggande.

Här kan du läsa Positionsdokumentet

PVC Forum i riksdagen

PVC Forum har regelbundna rundabordssamtal och diskussioner med utvalda parter inom olika branscher. Under 2022 och 2023 träffade vi till exempel byggbranschens aktörer i både Stockholm, Göteborg och Malmö.

  • PVC Forum vill möjliggöra och förenkla samarbeten och vi är övertygade om att vi tillsammans därigenom kan få ner utsläppen i byggsektorn.

I början av juni 2023 anordnade vi ett seminarium i riksdagen om cirkulärt byggande med deltagare från industri, samhällsbyggnad och politiken. Det blev bra och insiktsfulla diskussioner och vi kommer att arbeta vidare med de olika parterna framöver.