Hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle

PVC Forums "Färdplan för en hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle" visar vilken stor potential det finns i att återvinna PVC och vad som behövs för att realisera detta.

PVC innebär en stor potential både för ökad återvinning och klimatbesparingar

Färdplanen visar den stora roll PVC har för att möjliggöra cirkulära materialflöden inom byggsektorn och i förlängningen en omställning till ett klimatneutralt samhälle.

Vi gör detta genom att visa på den potential som finns för såväl minskade utsläpp av koldioxid som minskat uttag av råvaror, om PVC i ökad utsträckning kan återvinnas och hur denna potential kan realiseras. Färdplanen omfattar cirka 75 procent av de inbyggda PVC-produkterna i Sverige. Det som inte omfattas är kablar eftersom PVC Forum inte har medlemmar som tillverkar dessa. Vår bedömning är att av de inbyggda PVC-produkterna är 927 000 ton fullt återvinningsbara idag och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Sedan nyinstalleras ca 60 000 ton återvinningsbara PVC-produkter varje år och detta resulterar i installationsspill som är mycket värdefullt att samla in och återvinna.

Skulle hela återvinningspotentialen realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt på ny teknik som möjliggör återvinning.

Vad är återvinningsbart?

I färdplanen har vi bedömt återvinningspotentialen för de inbyggda PVC-produkterna. Den påverkas av flera aspekter, bland annat vilka ämnen de innehåller. Gamla produkter kan vara lagliga att återvinna men saknar efterfrågan på grund av hur bedömningsorganisationer kategoriserar dess innehåll. Andra produkter kan vara återvinningsbara och efterfrågat på marknaden, men kostnaden för återvinning kan överstiga materialets ekonomiska värde.

Vad är återvinningsbart?

I färdplanen har vi bedömt återvinningspotentialen för de inbyggda PVC-produkterna. Den påverkas av flera aspekter, bland annat vilka ämnen de innehåller. Gamla produkter kan vara lagliga att återvinna men saknar efterfrågan på grund av hur bedömningsorganisationer kategoriserar dess innehåll. Andra produkter kan vara återvinningsbara och efterfrågat på marknaden, men kostnaden för återvinning kan överstiga materialets ekonomiska värde.

I färdplanen har vi arbetat fram följande kategorisering:

GRÖNT = Innehåller inga ämnen som orsakar problem för återvinningen.

GULT = Innehåller ämnen som orsakar problem eller osäkerhet för återvinningen i Sverige. Dels är det ämnen som våra företag inte längre använder och dels kan det handla om motstånd hos kundgrupper och/eller osäkerhet kring kommande regleringar.

RÖTT = Innehåller ämnen som idag är förbjudna eller starkt reglerade inom EU.

De gula produkterna är potentiellt återvinningsbara och här behövs teknikutveckling och ökad efterfrågan.

Figur: Totala mängden inbyggda PVC-produkter, som omfattas av färdplanen, i Sverige vid årsskiftet 2017/18 och bedömningen av återvinningspotentialen.Figur: Totala mängden inbyggda PVC-produkter, som omfattas av färdplanen, i Sverige vid årsskiftet 2017/18 och bedömningen av återvinningspotentialen.

Vägen framåt mot ökad återvinning av PVC

Såväl byggsektorn som plastindustrin ligger i fokus för samhällets omställning mot cirkularitet och klimatneutralitet. Givet detta faktum och att PVC är byggsektorns vanligaste plast är det angeläget med seriösa insatser för att möjliggöra ökad återvinning av PVC.

För att återvinningen av PVC ska bli verklighet krävs ett perspektivskifte i synen på PVC, från ett riskmaterial, till ett framtidsmaterial, samt en politik som överlag gynnar plaståtervinning och efterfrågan på återvunnet material. För de gamla produkter som innehåller ämnen som orsakar problem eller osäkerhet behövs dessutom en kombination av politiska och marknadsmässiga åtgärder samt teknisk utveckling som kan hantera innehållet av oönskade ämnen.

Läs Färdplan för en hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle

VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen

Broschyren  beskriver hur PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG).
Läs VinylPlus och de globala hållbarhetsmålen

Frågor och svar om färdplanen