Från Vinyl 2010 till VinylPlus

Vinyl 2010 var det första frivilliga åtagandet för den europeiska PVC-industrin. Det var ett banbrytande initiativ som lanserades år 2000 och gällde i tio år.

Vinyl 2010 innehöll ambitiösa mål som omfattade insamling och återvinning av PVC-avfall, utfasning av vissa tillsatser, minimerad miljöpåverkan från PVC-tillverkningen, samt att uppmuntra social dialog mellan branschens samtliga intressenter.

Under ett decennium med årlig rapportering och övervakning av en oberoende övervakningskommitté, lyckades Vinyl 2010 möta alla sina mål.

Framgång inom insamling och återvinning

Resultaten av Vinyl 2010 var särskilt positivt när det gäller insamling och återvinning. År 1999 saknades nästan helt infrastruktur i Europa för återvinning av PVC. Endast 40 000 ton återvanns. Därför antog många att PVC inte var återvinningsbart. År 2010 återvanns hela 260 842 ton PVC-avfall, vilket överträffade målet som var 200 000 ton med råge.

Recovinyl - avgörande faktor

En avgörande faktor för att återvinningsmålet uppfylldes var att branschen 2003 skapade organisationen Recovinyl. Som ett resultat började återvinningsvolymerna att öka exponentiellt under andra halvan av decenniet. I dag har Recovinyl ett europeiskt nätverk som omfattar fler än 175 återvinningsföretag.

Forskning för ny teknik

Samtidigt har PVC-branschen investerat i forskning om ny teknik för materialutnyttjande. Detta har lett till spännande genombrott, exempelvis VinyLoop ® - en mekanisk, lösningsmedelsbaserad, återvinningsteknik som ger hög kvalitet på den återvunna PVC:n. Den möjliggör återvinning av sammansatta PVC-produkter, som belagd väv.

Utfasning av tillsatser

Andra resultat av Vinyl 2010 har varit att ifrågasatta tillsatser har fasats ut. Kadmiumstabilisatorer fasades helt ut inom EU:s 27 medlemsländer under 2007. Blystabilisatorer hade ersatts till 75 procent till och med 2010. I Sverige har kadmium varit förbjudet i plast sedan början av 1980-talet och branschen fasade ut bly 2002.

Forskning med hög kvarlitet, testning och utvärdering

Den europeiska mjukgörarindustrin har bidragit till det arbete som lagstiftande myndigheter gjort. Man har satsat på forskning av hög kvalitet, testning och utvärdering. Alla de viktigaste mjukgörarna har varit föremål för omfattande riskbedömningar på EU-nivå.

Stora investeringar inom PVC-branschen

För att Vinyl 2010 skulle lyckas spenderade PVC-branschen mer än motsvarande 550 miljoner svenska kronor på särskilt finansierade projekt under de tio åren. Då är inte alla arbetstimmar medräknade. Därtill har enskilda medlemsföretag gjort betydande investeringar. Insatserna har också lett till konkreta resultat.

VinylPlus mer utmanande delmål än Vinyl 2010

VinylPlus bygger vidare på resultatet av Vinyl 2010 och principerna för Responsible Care® som antogs av europeiska kemikalieindustrin i slutet av 1980. VinylPlus ställde upp ännu mer utmanande delmål för hållbarhet än vad Vinyl 2010 gjorde.

Fokus på innovation och dialog

Branschen satte nu mer fokus på innovation och dialog med berörda parter för att säkerställa att de insatser som industrin gör också omsätts i konkreta och långtgående fördelar för samhället som helhet.

När branschen tog fram det nya VinylPlus-programmet valde man att arbeta i en öppen process och man hade en omfattande dialog med berörda parter, som miljöorganisationer, tillsynsmyndigheter, offentliga tjänstemän och användare av PVC. Man har också haft hjälp av Det Naturliga Steget (TNS) och dess kriterier och vägledning för hållbar utveckling.

Med VinylPlus introducerades nya områden som energi och resurseffektivitet, klimatbesparing samt att alla PVC:s avfallsströmmar omfattades. Åtagandet tog itu med alla hållbarhetsutmaningar för PVC och skapade ett långsiktigt ramverk för utveckling i hela värdekedjan. Arbetet har gjort det möjligt för PVC att ta plats i, och bidra till, ett mer hållbart samhälle.

VinylPlus var uppbyggt kring fem utmaningar som baserades på Det Naturliga Stegets systemvillkor för hållbar utveckling. Dessa var:

  • Kontrollerad återvinning: En kraftig ökning av återvinningsvolymerna och stöd till produkter och användningsområden så att PVC-materialet kan få flera liv.

  • Utsläpp av klororganiska föreningar: Se till att långlivade organiska föreningar inte ackumuleras i naturen.

  • Ansvarsfull användning av tillsatser: Blystabilisatorer ska vara helt ersatta år 2015, en översyn av användningen av andra tillsatser och en strategi för hur man ska utveckla de bästa möjliga tillsatserna ur ett hållbarhetsperspektiv.

  • Resurs- och energieffektivitet: Bidra till att minimera klimatpåverkan genom att minska energi- och råvaruförbrukning, eventuellt att byta till förnybar energi och råvarukällor och främja innovation inom dessa områden.

  • Intressenternas engagemang: Öka medvetenheten om hållbarhet i hela värdekedjan - däribland både interna och externa intressenter - att påskynda utvecklingen mot att lösa våra hållbarhetsutmaningar.