Karta över de globala målen för hållbar utveckling.
Karta över de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Hållbar utveckling

PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats-och regeringschefer en handlingsplan för att hantera de globala utmaningarna under de kommande 15 åren.

Agenda 2030

Handlingsplanen heter Agenda 2030 och består av 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Världens länder har därmed lovat att arbeta för att nå dessa mål senast år 2030 och på så vis leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendans syfte är att utrota fattigdom och hunger, rädda vår planets ekosystem och hejda klimatförändringarna och säkerställa att alla människor på jorden kan leva drägliga, jämställda och trygga liv.

  • Begreppet hållbar utveckling innebär att utvecklingen ska vara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Den privata sektorn har en central roll i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen. Därför är PVC-branschen stolta att vårt frivilliga åtagande VinylPlus har godkänts av FN som ett partnerskap för hållbarhetsmålen. VinylPlus finns registrerade på FN:s digitala plattform och samverkar där med de andra registrerade initiativen genom att dela kunskap och expertis.

PVC-branschens hållbarhetsprogram VinylPlus syftar till att proaktivt bidra till att hantera de globala utmaningarna. Genom initiativet har branschen skapat ett långsiktigt ramverk för hållbarhetsarbetet för hela PVC-värdekedjan. Det handlar både om att förbättra hållbarheten för PVC-produkterna och att produkterna bidrar till ett hållbart samhälle. Även om PVC-produkterna kan spela en roll för att uppnå många av de 169 delmålen inom Agenda 2030, fokuserar branschen på fem viktiga hållbarhetsutmaningar.

I figuren nedan illustreras hur VinylPlus kopplar till specifika globala hållbarhetsmål.