Hur tillverkas PVC?

PVC tillverkas av salt 57 procent och eten 43 procent.

Eten kan tillverkas från förnybara råvaror eller från fossil naturgas och olja. Ur saltet framställs klor som sedan kombineras med eten till vinylkloridmonomeren (byggstenen för PVC-polymeren). Vinylkloridmonomeren kopplas sedan ihop vid polymerisationen till långa kedjor, som utgör den färdiga PVC-polymeren.

Klortillverkning

Klor tillverkas genom elektrolys av en saltlösning. I den bildas klorgas, natriumhydroxid/lut och vätgas. Luten används främst inom massa- och pappersindustrin. Vätgasen säljs som råvara. Klorgasen används vid monomertillverkningen.

Det finns tre huvudsakliga metoder:

  • membranmetoden
  • diafragmametoden
  • kvicksilvermetoden

Membranmetoden är den nyaste och mest miljöanpassade metoden att framställa klor. Den står i dag för 85 % av installerad kapacitet i Europa. Energiförbrukningen är 20 % lägre än med kvicksilvermetoden, som är den äldsta.

Diafragmametoden står för nästan 10 % av installerad kapacitet i Europa och kvicksilvermetoden är helt utfasad.

I januari 2019 meddelade INOVYN att man startat produktionen av klor från den nya  membrananläggningen i Stenungsund.

Klor är en viktig kemikalie som används i över hälften av alla kemiska  processer i Europa. Cirka 34 % av kloret används för tillverkning av PVC, 23 % för att tillverka isocyanater som sedan blir polyuretan. Klor används också i produktionen av polykarbonat och silikoner. Små mängder renar 98 % av västeuropas dricksvatten. 

Monomertillverkning

I nästa steg reagerar klor med eten och bildar EDC (dikloretan) som i sin tur upphettas och därmed sönderdelas till VCM (vinylklorid monomer).

Polymerisation

I det tredje steget sker polymeriseringen av VCM-molekyler till polymeren PVC. Detta sker under högt tryck och med tillsats av olika kemikalier. PVC:n torkas sedan till ett finkornigt pulver. Det finns två huvudtyper av PVC. Den mest använda är suspensions-PVC (s-PVC) där varje PVC-korn är ca 0,1 mm. S-PVC används till rör och fönsterbågar. Den andra PVC-typen kallas pasta-PVC (p-PVC) och består av mycket fina kompakta korn. Den används till golv, tapeter och färg.