Förnybara råvaror

Råvarorna för att tillverka PVC är salt och eten. Idag kommer etenet till största delen från fossil råvara men det finns redan idag tillverkning av PVC baserad på förnybar eten.

Den europeiska PVC-industrin har som mål byta till förnybara råvaror (Åtagande 5 i VinylPlus).

Plasten PVC återvinns

PVC är återvinningsbart och branschen har som mål att all PVC ska återvinnas

  • PVC är en plast som går att återvinna till nya produkter eller energi. Materialet kan smältas om flera gånger utan att egenskaperna blir sämre.

PVC är också tolerant för inblandning av andra material, och kan ändå ge mycket bra produkter. Att PVC är en bra plast att materialåtervinna visar de kraftigt ökande volymerna i Europa.