Sök i arbetsgivarguiden

Anställningsformer

De flesta av anställningsskyddslagens regler är utformade så att en överenskommelse som inskränker arbetstagarnas rättigheter är ogiltig. I vissa fall kan emellertid lagen ersättas av kollektivavtal. IKEM:s samtliga kollektivavtal har ersatt lagens regler när det gäller tidsbegränsade anställningar.

Kollektivavtalens regler gäller för alla som är anställda för att utföra arbete som omfattas av kollektivavtalet. Detta oavsett om de är medlemmar i den avtalsslutande organisationen, medlemmar i en annan organisation eller inte är ansluten till någon organisation.

En anställning antas gälla tills vidare om inte annat avtalats. Avtal om anställning för begränsad tid får träffas endast i kollektivavtalen särskilt uppräknade situationer. Andra anställningsformer är inte tillåtna. Exempelvis så kallad ”timanställning” eller ”projektanställning” är inte tillåtna anställningsformer för företag bundna av IKEM:s kollektivavtal.

 • Till höger på denna sida hittar du detaljerad information om reglerna kring anställning enligt respektive avtalsområde.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning har inte en angiven sista anställningsdag och ett anställningsavtal gäller tillsvidare om arbetsgivaren och arbetstagaren inte är överens om något annat.

Om arbetsgivaren vill påstå att ett anställningsavtal är en tidsbegränsad anställning så har arbetsgivaren bevisbördan för detta. Vilket i praktiken innebär att alla anställningar som ingås för begränsad tid bör ske skriftligen ur bevissynpunkt.

Lagen om anställningsskydd (LAS) kräver inte ett skriftligt anställningsavtal. Istället finns ett krav på att du som arbetsgivare ska bekräfta anställningsvillkoren skriftligen, LAS 6 c §. IKEM har mallar för anställningsavtal och anställningsbekräftelse som uppfyller kraven.

Tidsbegränsad Anställning

IKEM och de fackliga organisationerna har träffat kollektivavtal om andra anställningsformer än de man hittar i LAS. Kontrollera därför i aktuellt kollektivavtal vilka anställningsformer som är tillåtna för tidsbegränsad anställning.

 • Observera att anställningsformerna i LAS inte kan användas av företag bundna av IKEM:s kollektivavtal. 

Provanställning

Lagens regler om provanställning kan inte användas av de företag som är knutna till IKEM:s kollektivavtal. Varje avtal har sina egna regler så kontrollera i aktuellt avtal innan provanställning.

Arbetare

I vissa kollektivavtal med IF Metall kräver en provanställning att det lokala facket godkänner anställningen.

Detta gäller följande avtalsområden:

 • Explosivämnesindustri
 • Gemensamma metall
 • Glasindustri
 • I-avtalet

I vissa avtal är det tillåtet att komma överens direkt med en anställd om provanställning utan lokalt godkännande.

Detta gäller följande avtalsområden:

 • Kemiska fabriker
 • Oljeraffinaderi
 • Återvinningsföretag

För dessa avtal gäller att en provanställning kan vara högst sex månader och får avslutas genom en underrättelse 14 dagar före prövotidens utgång. Kravet på en underrättelse är ömsesidigt och gäller båda parter.

I tre avtal saknas uttryckliga regler om provanställning men dessa innehåller andra visstidsanställningar som kan användas för en kortare anställning för att pröva en arbetstagare.

Detta gäller för följande avtalsområden:

 • Glasindustri
 • Sockerindustri
 • Tvättindustrin/textilservice

Tjänstemän

För tjänstemän finns bara en anställningsform som kan användas i ett prövosyfte - Tidsbegränsad anställning. Den kan vara som kortast en månad och den sammanlagda anställningstiden får vara högst två år under en treårsperiod.

Undantag är studerande och pensionärer där anställningarna kan vara kortare. Begreppet provanställning kan inte användas, men en tidsbegränsad anställning kan ändå ske i prövosyfte.

En tidsbegränsad anställning enligt tjänstemannaavtalet kan under de första sex månaderna avslutas i förtid.

Konvertering till tillsvidareanställning

Enligt IKEM:s avtal med IF Metall kan vikariat konverteras till tillsvidareanställningar. Ett vikariat övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter två års sammanlagd anställningstid under de senaste fem åren.

Konverteringen kräver inget nytt avtal men arbetsgivaren ska bekräfta att anställningen konverterats skriftligen. Det är inte möjligt att träffa avtal om något annat.

Konverteringsreglerna är tvingade både för arbetsgivare och anställda och gäller bara vikariatsanställningar. Det är endast tiden med vikariat som räknas samman. Tiden som tillsvidareanställd eller med någon annan av avtalens tidsbegränsade anställningar räknas inte in i tiden för konvertering.

IKEM:s avtal innehåller andra anställningsformer än lagens och påverkas därför inte av reglerna om konvertering av allmän visstidsanställning i LAS. Det betyder att inga andra tidsbegränsade anställningar än vikariatsanställningar för arbetare konverteras, oavsett hur länge de har pågått.

 • IKEM:s kollektivavtal för tjänstemän innehåller ingen konvertering av tidsbegränsade anställningar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in