Sök i arbetsgivarguiden

Skiftarbete

Kollektivavtalen innehåller ingen definition av vad som avses med skiftarbete. Innebörden av begreppet är därför inte helt klarlagt. Men det vanligaste är att skiftarbete fördelas mellan förmiddag/eftermiddag eller över alla dygnets timmar – med eller utan uppehåll över helger.

Mer om skiftarbete

Arbetsdomstolen, AD, har i ett antal domar gjort allmänna uttalanden om vad som kännetecknar skiftarbete. 

Av arbetstdomstolens domar kan följande slutsatser dras:

  • I begreppet skiftarbete ligger att två eller flera arbetslag avlöser varandra i en viss bestämd ordning vid utförande av ett arbete som kännetecknas av enhetlighet. Det är arbetet som utförs som avgör om det är frågan om skiftarbete.  Arbetstagares arbetstidsförläggning har alltså ingenting med att göra om det är ett skiftarbete eller inte.

  • I kravet på enhetlighet ligger också att det måste vara frågan om samma, eller i stort sett samma, arbete som bedrivs av de olika arbetslagen. Arbetsprocessen kan också vara sådan att det ena skiftlagets arbete är annorlunda än förutvarande skiftlagets, men att arbetena trots detta är delar i samma process. Detta förtar inte arbetes karaktär av skiftarbete.

    Det är inte frågan om skiftarbete om två arbetslag avlöser varandra, men utför helt olika arbetsuppgifter som inte ingår som en del av samma arbetsprocess.

Intermittent tvåskiftsarbete

Intermittent tvåskiftsarbete innebär ett arbetsuppehåll om minst 24 timmar vid veckoslutet. Arbetet utformas normalt så att två skiftlag växlar mellan för- och eftermiddagsskift.

Kontinuerligt tvåskiftsarbete innebär att verksamheten bedrivs utan ett avbrott om minst 24 timmar under veckosluten. Detta är en ovanlig arbetstidsform men kan exempelvis förekomma inom företag med kontinuerlig treskiftsdrift, där visst arbete inte behöver utföras nattetid men ändå måste pågå veckans alla dagar.

Intermittent treskiftsarbete

Intermittent treskiftsarbete innebär arbete där uppehåll om minst 24 timmar görs vid veckosluten. När ett företag till följd av exempelvis en kraftig orderökning behöver förlägga treskiftsarbetet även under veckosluten, utan att kunna förutse för hur lång tid framåt, kan detta göras under tre veckor i följd. Kvarstår behovet under längre tid, ska arbetet fr.o.m. fjärde söndagen anordnas eller betalas som kontinuerligt treskiftsarbete.

Kontinuerligt treskiftsarbete

Kontinuerligt treskiftsarbete avses arbete som pågår dygnets alla timmar utan avbrott vid veckosluten eller under helgdagar och helgdagsaftnar. Där det kan ske utan olägenhet för produktionen är det dock inte ovanligt att vissa storhelger är arbetsfria. Kontinuerligt treskiftsarbete utförs oftast av fem eller flera skiftlag enligt ett löpande skiftschema för hela året.

Om kontinuerligt skiftarbete bedrivs med så kallat storhelgsstopp, det vill säga att driften stoppar under vissa större helger som midsommar, påsk samt jul och nyår, är inte den centralt reglerade årsarbetstiden om 1768 timmar tillämplig. Då behöver parterna istället fastställa ett arbetstidsmått för skiftarbetet i en lokal förhandling.

Andra arbetstidsformer

Kollektivavtalen gör det möjligt att sluta lokala överenskommelser om andra arbetstidsformer än de som regleras i avtalet. Sådana lokala överenskommelser bör träffas där det främjar verksamheten. Syftet med denna nya regel är att möjliggöra lokala överenskommelser om arbetstidsförläggning som passar de lokala förutsättningarna och därigenom främjar företagets verksamhet. Regeln innehåller också en uppmaning till de lokala parterna att finna lösningar som ger arbetstagarna möjlighet att påverka sin arbetstidsförläggning. Exempel på skiftformer som ibland avtalas lokalt är kontinuerliga treskift med fyra skiftlag där verksamheten bedrivs under sex dagar samt rena helgskift.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in