Allt du vill veta om Avtal 2025

En av IKEM:s viktigaste uppgifter är att förhandla fram bra kollektivavtal för våra 1 250 medlemsföretag. Under avtalsrörelsen 2025 ska IKEM:s 10 kollektivavtal förhandlas om.

Betydande utmaningar

Innovations- och kemiindustrin står inför betydande utmaningar i övergången till klimatneutralitet. Detta kräver stabila och förutsägbara villkor samtidigt som konkurrenskraften måste bibehållas. Faktorer att ta hänsyn till i avtalsförhandlingarna:

 • Svag efterfrågan – inte den tillväxt som industrin hoppats på.
 • Ekonomiska och energirelaterade utmaningar i Tyskland påverkar svensk industri.
 • Framtida betydande utmaningar och investeringar för den gröna omställningen.
 • Globalt konkurrensutsatt industri.
 • Höga produktions- och lönekostnader.
 • Svag produktivitetsutveckling.

Industrin sätter ”märket”

Det är industrins parter som sätter det så kallade ”märket”. Märket finns för att löneökningarna inte ska bli högre än ekonomin tål och skapa inflation. Märket säkerställer konkurrenskraften internationellt och skapar stabilitet på arbetsmarknaden.

IKEM:s kollektivavtal

IKEM har tio kollektivavtal. Det största avtalet för anställda inom produktionen är I-avtalet som omfattar över 20 000 anställda. Alla företag omfattas av Tjänstemannaavtalet som gäller för över 36 000 tjänstemän i våra industrier.

Avtal Gäller till och med
Tjänstemannaavtalet 31 mars 2025
I-avtalet 31 mars  2025
Kemiska fabriker 31 mars 2025
Gemensamma metall 31 mars 2025
Återvinningsföretag 31 mars 2025
Oljeraffinaderier  31 maj 2025
Glasindustrin  31 maj 2025
Explosivämnesindustrin 30 juni 2025
Sockerindustrin 31 maj 2025
Tvätt- och textilservice 30 juni 2025

Vilka förhandlar vi med?

IKEM förhandlar om nya avtal för anställda inom produktionen med IF Metall, och om nytt tjänstemannaavtal med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. 

Avtal 2025 – Senaste nyheterna

 • Nyhet:

  Almedalsveckan 2024 – en succé

  • Plastfrågor
  • Kemikaliepolitik
  • Avtal 2025

  I årets Almedalsvecka har IKEM mött politiker, tjänstemän och företagsledare för att diskutera industrins förutsättningar för klimatomställning med bibehållen konkurrenskraft. Vi har arrangerat en lång rad välbesökta aktiviteter.

 • Nyhet:

  Avtal 2025: Tillbaka till normalläge

  • Ekonomi
  • Kollektivavtal
  • Avtal 2025

  Industrins produktivitet och nominella kostnadsökningar relativt omvärlden är viktiga ingångsvärden i kommande avtalsförhandlingar. IKEM:s utgångspunkt i de stundande avtalsförhandlingarna är att löneutvecklingen behöver återgå till normalläge.

 • Nyhet:

  Dags att ta steget mot medarbetaravtal

  • Kollektivavtal
  • Avtal 2025

  Idag arrangerade IKEM ett frukostseminarium i Näringslivets hus på temat Medarbetaravtal – ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän. Det har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. IKEM anser att det är dags för arbetsmarknadens parter att våga ta steget mot en mer modern modell.

 • Nyhet:

  IKEM lyssnar in medlemsföretagen inför #avtal25

  • Arbetsrätt
  • Kollektivavtal
  • Avtal 2025

  Idag träffades IKEM:s avtalsråd för att diskutera möjligheter och utmaningar i branscherna inför 2025 års avtalsförhandlingar. Avtalsråden, som består av representanter från medlemsföretagen, är en viktig kontaktyta i olika avtals- och arbetsmarknadspolitiska frågor.

Företagen står inför stora utmaningar. Vi förhandlar för att stärka företagens utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.

Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM

Tidslinjen – När händer vad?

 • 19/12

  Växling av avtal

  Den 19 december växlar IKEM avtalskrav med motparterna IF Metall, Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Därmed är avtalsförhandlingarna igång.

 • jan

  Förhandlingsperiod

  Efter helgerna påbörjar vi våra interna möten då vi noggrant går igenom inkomna krav från motparterna. Därefter har vi enskilda möten med varje motpart (IF Metall, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna) där vi diskuterar det specifika kollektivavtalet. 

  Nu går vi in i förhandlingarna på allvar. Den här perioden pågår i två månader, januari  och februari.

 • mar

  Mars: Dags för Opartiska ordföranden (OpO)

  En månad innan avtalen löper ut träder de opartiska ordförandena in i förhandlingarna och bistår parterna. De ska också bidra till ökad samordning vid kollektivavtalsförhandlingarna.

 • 31/3

  Senast 31 mars

  Den 31 mars är ett viktigt datum. Då slutar IKEM:s stora avtal att vara giltiga.

  Avtalen som ingår här är:  Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och avtalet för Återvinningsföretagen.

  Dessutom löper även de flesta andra avtal i den privata sektorn ut den 31 mars. 

 • 7

  Inget avtal? Partsgemensamma överläggningar i sju dagar

  Om inte IKEM tecknat nya kollektivavtal med motparterna för de avtal som slutar att gälla den 31 mars går förhandlingsprocessen in i så kallade partsgemensamma överläggningar. Överläggningarna pågår i sju kalenderdagar. 

  De opartiska ordförandena, OpO, leder deförhandlingarna. Det är också fastlagt att OpO får komma med högst två hemställan till parterna.

  Fortfarande inget avtal?

  Om vi inom industrin inte kommer överens och sätter märket inom sju kalenderdagar efter den 31 mars så råder inte fredsplikt längre. Utan nya kollektivavtal finns det alltså risk för konflikter på våra avtalsområden. 

 • 1/4

  Nu börjar nästa förhandlingsomgång

  Nu sätter vi oss vid förhandlingsbordet tillsammans med vår motpart IF Metall igen för att förhandla avtalen för oljeraffinaderier och glasindustrin, som slutar gälla den 31 maj.

 • 30/6

  Slutförhandlat senast 30 juni

  Den 30 juni löper det sista av IKEM:s kollektivavtal ut – Tvätt- och textilservice. När det är undertecknat och klart är avtalsförhandlingarna över för den här gången.

Industriavtalet – grunden för en god löneutveckling

Industriavtalet främjar industrins utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Det lägger grunden för god reallöneutveckling och goda villkor.

Läs mer om Industriavtalet och varför det är bra för Sverige

Rapporter

 • Rapport

  Medarbetaravtal i tiden

  Medarbetaravtal, ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän, har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. Rapporten lyfter fram Tysklands framgångsrika implementering av medarbetaravtal som en modell för Sverige att eftersträva.